楞严经快诵网
楞严经快诵网
华严经原文 华严经译文 华严经注音 华严经经典 华严经视频
主页/ 华严经注音/ 文章正文

《大方广佛华严经注音》59

导读:佛子!菩萨摩诃萨示现处胎,有十种事。何等为十?佛子!菩萨摩诃萨为欲成就小心劣解诸众 生故,不欲令彼起如是念...

《大方广佛华严经注音》59

fï zǐ pú sà mï hý sà shì xiàn chǔ tüi yǒu shí zhǒng shì hã dþng wãi shí fï zǐ pú sà mï

佛子!菩萨摩诃萨示现处胎,有十种事。何等为十?佛子!菩萨摩

hý sà wãi yù chãng jiù xiǎo xÿn liâ jiþ zhū zhîngshýng gù bù yù lìng bǐ qǐ rú shì niàn jÿn cǐ pú sà zì rán huà

诃萨为欲成就小心劣解诸众 生故,不欲令彼起如是念:今此菩萨自然化

shýng zhì huì shàn gýn bù cïng xiū dã shì gù pú sà shì xiàn chǔ tüi shì wãi dì yÿ shì pú sà mï hý sà

生,智慧善根不从修得。是故菩萨示现处胎,是为第一事。菩萨摩诃萨

wãi chãng shú fù mǔ jí zhū juàn shǔ sù shì tïngxíngzhîngshýngshàn gýn shì xiàn chǔ tüi hã yǐ gù bǐ jiý

为成熟父母、及诸眷属、宿世同行众 生善根,示现处胎,何以故?彼皆

yìng yǐ jiàn yú chǔ tüi chãng shú suǒ yǒu zhū shàn gýn gù shì wãi dì âr shì pú sà mï hý sà rù mǔ tüi shí

应以见于处胎,成熟所有诸善根故,是为第二事。菩萨摩诃萨入母胎时,

zhângniànzhâng zhÿ wú yǒu mí huî zhù mǔ tüi yǐ xÿn hãngzhângniàn yì wú cuî luàn shì wãi dì sün shì

正念正知,无有迷惑;住母胎已,心恒正念,亦无错乱,是为第三事。

pú sà mï hý sà zài mǔ tüi zhōng cháng yǎn shuō fǎ shí füng shì jiâ zhū dà pú sà shì fàn sì wáng jiý lái

菩萨摩诃萨在母胎中,常演说法,十方世界诸大菩萨、释、梵四王皆来

jí huì xÿ lìng huî dã wú liàngshãn lì wú biün zhì huì pú sà chǔ tüi chãng jiù rú shì biàn cái shângyîng shì

集会,悉令获得无量神力、无边智慧,菩萨处胎成就如是辩才胜用,是

wãi dì sì shì pú sà mï hý sà zài mǔ tüi zhōng jí dà zhîng huì yǐ bþn yuàn lì jiào huà yí qiâ zhū pú sà

为第四事。菩萨摩诃萨在母胎中,集大众会,以本愿力教化一切诸菩萨

zhîng shì wãi dì wǔ shì pú sà mï hý sà yú rãn zhōngchãng fï yìng jù rãn jiün zuì shângshîushýng yǐ cǐ

众,是为第五事。菩萨摩诃萨于人中 成佛,应具人间最胜受生,以此

shì xiàn chǔ yú mǔ tüi shì wãi dì liù shì pú sà mï hý sà zài mǔ tüi zhōng sün qiün dà qiün shì jiâ zhîngshýng

示现处于母胎,是为第六事。菩萨摩诃萨在母胎中,三千大千世界众 生

xÿ jiàn pú sà rú míngjìngzhōngjiàn qí miànxiàng þr shí dà xÿn tiün lïng yâ chü qián tà pï

悉见菩萨,如明镜中见其面像;尔时,大心、天、龙、夜叉、乾闼婆、

ü xiū luï jiü lïu luï jǐn nà luï mï hïu luï qiã rãn fýi rãn dþng jiý yì pú sà gōngjìnggîngyǎng

阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人、非人等,皆诣菩萨,恭敬供养,

shì wãi dì qÿ shì pú sà mï hý sà zài mǔ tüi zhōng tü füng shì jiâ yí qiâ zuì hîu shýng pú sà zài mǔ tüi zhþ

是为第七事。菩萨摩诃萨在母胎中他方世界一切最后生菩萨在母胎者,

jiý lái gîng huì shuō dà jí fǎ mãn míng guǎng dà zhì huì zàng shì wãi dì bü shì pú sà mï hý sà zài

皆来共会,说大集法门,名:广大智慧藏,是为第八事。菩萨摩诃萨在

mǔ tüi shí rù lí gîu zàng sün mâi yǐ sün mâi lì yú mǔ tüi zhōngxiàn dà gōngdiàn zhǒngzhǒng yán shì xÿ jiý

母胎时,入离垢藏三昧,以三昧力,于母胎中现大宫殿,种 种严饰悉皆

miào hǎo dōu shuàitiüngōng bù kþ wãi bǐ ãr lìng mǔ shýn ün yǐn wú huàn shì wãi dì jiǔ shì pú sà mï hý

妙好,兜率天宫不可为比,而令母身安隐无患,是为第九事。菩萨摩诃

sà zhù mǔ tüi shí yǐ dà wýi lì xÿnggîngyǎng jù míng küi dà fú dã lí gîu zàng pǔ biàn shí füng yí qiâ shì

萨住母胎时,以大威力兴供养具,名:开大福德离垢藏,普遍十方一切世

jiâ gîngyǎng yí qiâ zhū fï rú lái bǐ zhū rú lái xián wãi yǎn shuō wú biün pú sà zhù chù fǎ jiâ zàng shì wãi

界,供养一切诸佛如来,彼诸如来咸为演说无边菩萨,住处法界藏,是为

dì shí shì fï zǐ shì wãi pú sà mï hý sà shì xiàn chǔ tüi shí zhǒng shì ruî zhū pú sà liǎo dá cǐ fǎ

第十事。佛子!是为菩萨摩诃萨示现处胎十种事。若诸菩萨了达此法,

zã nãng shì xiànshân wýi xì qù

则能示现甚微细趣。

fï zǐ pú sà mï hý sà yǒu shí zhǒngshân wýi xì qù hã dþng wãi shí suǒ wâi zài mǔ tüi zhōng shì

佛子!菩萨摩诃萨有十种甚微细趣。何等为十?所谓:在母胎中示

xiàn chū fü pú tí xÿn nǎi zhì guàndǐng dì zài mǔ tüi zhōng shì xiàn zhù dōu shuàitiün zài mǔ tüi zhōng shì xiàn chǔ

现初发菩提心,乃至灌顶地;在母胎中示现住兜率天;在母胎中示现初

shýng zài mǔ tüi zhōng shì xiàntïng zǐ dì zài mǔ tüi zhōng shì xiàn chǔ wánggōng zài mǔ tüi zhōng shì xiàn chū jiü

生;在母胎中示现童子地;在母胎中示现处王宫;在母胎中示现出家;

zài mǔ tüi zhōng shì xiàn kǔ hâng wǎng yì dào chǎng chãngdþngzhâng juã zài mǔ tüi zhōng shì xiànzhuǎn fǎ lún zài

在母胎中示现苦行;往诣道场,成等正觉;在母胎中示现转法轮;在

mǔ tüi zhōng shì xiàn bō niâ pán zài mǔ tüi zhōng shì xiàn dà wýi xì wâi yí qiâ pú sà hâng yí qiâ rú lái zì

母胎中示现般涅槃;在母胎中示现大微细,谓:一切菩萨行一切如来自

zài shãn lì wú liàng chà biã mãn fï zǐ shì wãi pú sà mï hý sà zài mǔ tüi zhōng shí zhǒng wýi xì qù ruî zhū

在神力无量差别门。佛子!是为菩萨摩诃萨在母胎中十种微细趣。若诸

pú sà ün zhù cǐ fǎ zã dã rú lái wú shàng dà zhì huì wýi xì qù fï zǐ pú sà mï hý sà yǒu shí zhǒng

菩萨安住此法,则得如来无上大智慧微细趣。佛子!菩萨摩诃萨有十种

shýng hã dþng wãi shí suǒ wâi yuǎn lí yú chÿ zhângniànzhâng zhÿ shýng fàng dà guüngmíngwǎng pǔ zhào sün qiün

生。何等为十?所谓:远离愚痴正念正知生;放大光明网,普照三千

dà qiün shì jiâ shýng zhù zuì hîu yǒu gâng bù shîu hîu shýnshýng bù shýng bù qǐ shýng zhÿ sün jiâ rú huànshýng

大千世界生;住最后有更不受后身生;不生不起生;知三界如幻生;

yú shí füng shì jiâ pǔ xiànshýnshýng zhâng yí qiâ zhì zhì shýnshýng fàng yí qiâ fï guüngmíng pǔ juã wù yí qiâ zhîng

于十方世界普现身生;证一切智智身生;放一切佛光明,普觉悟一切众

shýngshýnshýng rù dà zhì guün chá sün mâi shýnshýng fï zǐ pú sà shýng shí zhândîng yí qiâ fï chà xiâ tuō

生身生;入大智观察三昧身生。佛子!菩萨生时,震动一切佛刹,解脱

yí qiâ zhîngshýng chú miâ yí qiâ â dào yìng bì yÿ qiý zhū mï wú liàng pú sà jiý lái jí huì fï zǐ

一切众 生,除灭一切恶道,映蔽一切诸魔,无量菩萨皆来集会。佛子!

shì wãi pú sà mï hý sà shí zhǒngshýng wãi tiáo fú zhîngshýng gù rú shì shì xiàn

是为菩萨摩诃萨十种 生,为调伏众 生故,如是示现。

fï zǐ pú sà mï hý sà yǐ shí shì gù shì xiàn wýi xiào xÿn zì shì hã dþng wãi shí suǒ wâi pú

佛子!菩萨摩诃萨以十事故,示现微笑心自誓。何等为十?所谓:菩

sà mï hý sà niàn yán yí qiâ shì jiün mãi zài yù ní chú wǒ yÿ rãn wú nãngmiǎn jì rú shì zhÿ yǐ xÿ yí

萨摩诃萨念言:一切世间没在欲泥,除我一人无能免济。如是知已,熙怡

wýi xiào xÿn zì shì fù niàn yán yí qiâ shì jiün fán nǎo suǒ máng wãi wǒ jÿn zhþ jù zú zhì huì rú shì zhī yǐ

微笑心自誓。复念言:一切世间烦恼所盲,唯我今者具足智慧。如是知已,

xī yí wēi xiào xīn zì shì yîu niàn yán wǒ jīn yīn cǐ jiǎ míngshēn gù düng dã rú lái chōng mǎn sün shì wú shàng

熙怡微笑心自誓。又念言:我今因此假名身故,当得如来充满三世无上

fǎ shýn rú shì zhÿ yǐ xÿ yí wýi xiào xÿn zì shì pú sà þr shí yǐ wú zhàng ài yǎn biànguün shí füng

法身。如是知已,熙怡微笑心自誓。菩萨尔时,以无障碍眼,遍观十方

suǒ yǒu fàn tiün nǎi zhì yí qiâ dà zì zài tiün zuî shì niàn yán cǐ dþngzhîngshýng jiý zì wâi wãi yǒ dà zhì

所有梵天,乃至一切大自在天,作是念言:此等众 生,皆自谓为有大智

lì rú shì zhÿ yǐ xÿ yí wýi xiào xÿn zì shì pú sà þr shí guün zhū zhîngshýng jiǔ zhîngshàn gýn jÿn jiý

力。如是知已,熙怡微笑心自誓。菩萨尔时,观诸众 生久种善根,今皆

tuì mî rú shì zhÿ yǐ xÿ yí wýi xiào xÿn zì shì pú sà guünjiàn shì jiünzhǒng zǐ suǒ zhîng suÿ shǎo huî

退没。如是知已,熙怡微笑心自誓。菩萨观见世间种子,所种虽少,获

guǒ shân duō rú shì zhÿ yǐ xÿ yí wýi xiào xÿn zì shì pú sà guünjiàn yí qiâ zhîngshýngmþng fï suǒ jiào bì

果甚多;如是知已,熙怡微笑心自誓。菩萨观见一切众 生蒙佛所教,必

dã lì yì rú shì zhÿ yǐ xÿ yí wýi xiào xÿn zì shì pú sà guünjiàn guî qù shì zhōngtïngxíng pú sà rǎn

得利益;如是知已,熙怡微笑心自誓。菩萨观见过去世中同行菩萨,染

zhuï yú shì bù dã fï fǎ guǎng dà gōng dã rú shì zhÿ yǐ xÿ yí wýi xiào xÿn zì shì pú sà guünjiàn guî

著余事,不得佛法广大功德;如是知已,熙怡微笑心自誓。菩萨观见过

qù shì zhōngtïnggîng jí huì zhū tiün rãn dþng zhì jÿn yïu zài fán fū zhÿ dì bù nãng shþ lí yì bù pí yàn

去世中同共集会诸天人等,至今犹在凡夫之地,不能舍离,亦不疲厌;

rú shì zhÿ yǐ xÿ yí wýi xiào xÿn zì shì pú sà þr shí wãi yí qiâ rú lái guüngmíng suǒ chù bâi jiü xÿn

如是知已,熙怡微笑心自誓。菩萨尔时,为一切如来光明所触,倍加欣

wâi xÿ yí wýi xiào xÿn zì shì shì wãi shí fï zǐ pú sà wãi tiáo fú zhîngshýng gù rú shì shì xiàn

慰,熙怡微笑心自誓。是为十。佛子!菩萨为调伏众 生故,如是示现。

fï zǐ pú sà mï hý sà yǐ shí shì gù shì xíng qÿ bù hã dþng wãi shí suǒ wâi xiàn pú sà lì

佛子!菩萨摩诃萨以十事故,示行七步。何等为十?所谓:现菩萨力

gù shì xíng qÿ bù xiàn shÿ qÿ cái gù shì xíng qÿ bù mǎn dì shãnyuàn gù shì xíng qÿ bù xiànchüo sün

故,示行七步;现施七财故,示行七步;满地神愿故,示行七步;现超三

jiâ xiàng gù shì xíng qÿ bù xiàn pú sà zuì shângxíngchüo guî xiàngwáng niú wáng shÿ zǐ wángxíng gù shì xíng

界相故,示行七步;现菩萨最胜行超过象王、牛王、师子王行故,示行

qÿ bù xiàn jÿn güng dì xiàng gù shì xíng qÿ bù xiàn yù yǔ zhîngshýngyǒngmþng lì gù shì xíng qÿ bù xiàn

七步;现金刚地相故,示行七步;现欲与众 生勇猛力故,示行七步;现

xiū xíng qÿ juã bǎo gù shì xíng qÿ bù xiàn suǒ dã fǎ bù yïu tü jiào gù shì xíng qÿ bù xiàn yú shì jiün zuì

修行七觉宝故,示行七步;现所得法不由他教故,示行七步;现于世间最

shâng wú bǐ gù shì xíng qÿ bù shì wãi shí fï zǐ pú sà wãi tiáo fú zhîngshýng gù rú shì shì xiàn

胜无比故,示行七步;是为十。佛子!菩萨为调伏众 生故,如是示现。

fï zǐ pú sà mï hý sà yǐ shí shì gù xiàn chǔ tïng zǐ dì hã dþng wãi shí suǒ wâi wãi xiàntōng dá yí

佛子!菩萨摩诃萨以十事故。现处童子地。何等为十?所谓:为现通达一

qiâ shì jiün wãn zì suàn jì tú shū yìn xǐ zhǒngzhǒng yâ gù chǔ tïng zǐ dì wãi xiàntōng dá yí qiâ

切世间文字、算计、图书、印玺、种 种业故,处童子地;为现通达一切

shì jiünxiàng mǎ chý châng hú shǐ jiàn jǐ zhǒngzhǒng yâ gù chǔ tïng zǐ dì wãi xiàntōng dá yí qiâ shì jiün

世间象马、车乘、弧矢、剑戟种 种业故,处童子地;为现通达一切世间

wãn bǐ tán lùn bï yì xÿ xì zhǒngzhǒng shì gù chǔ tïng zǐ dì wãi xiànyuǎn lí shýn yǔ yì

文笔、谈论、博弈、嬉戏、种 种事故,处童子地;为现远离身、语、意、

yâ zhū guî shÿ gù chǔ tïng zǐ dì wãi xiàn rù dìng zhù niâ pán mãn zhōubiàn shí füng wú liàng shì jiâ gù

业、诸过失故,处童子地;为现入定住涅槃门,周遍十方无量世界故,

chǔ tïng zǐ dì wãi xiàn qí lì chüo guî yí qiâ tiün lïng yâ chü qián tà pï ü xiū luï jiü lïu luï

处童子地;为现其力超过一切天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、

jǐn nà luï mï hïu luï qiã shì fàn hù shì rãn fýi rãn dþng gù chǔ tïng zǐ dì wãi xiàn pú sà

紧那罗、摩睺罗伽、释、梵、护世、人、非人等故,处童子地;为现菩萨

sâ xiàng wýi guüngchüo guî yí qiâ shì fàn hù shì gù chǔ tïng zǐ dì wãi lìng dün zhuï yù lâ zhîngshýnghuün xǐ

色相威光超过一切释、梵、护世故,处童子地;为令耽著欲乐众 生欢喜

lâ fǎ gù chǔ tïng zǐ dì wãi zūn zhîngzhâng fǎ qín gîngyǎng fï zhōubiàn shí füng yí qiâ shì jiâ gù chǔ

乐法故,处童子地;为尊重 正法,勤供养佛,周遍十方一切世界故,处

tïng zǐ dì wãi xiàn dã fï jiü pÿ mþng fǎ guüngmíng gù chǔ tïng zǐ dì shì wãi shí

童子地;为现得佛加被蒙法光明故,处童子地;是为十。

fï zǐ pú sà mï hý sà xiàntïng zǐ dì yǐ yǐ shí shì gù xiàn chǔ wánggōng hã dþng wãi shí suǒ wâi

佛子!菩萨摩诃萨现童子地已,以十事故现处王宫。何等为十?所谓:

wãi lìng xiǔ shì tïngxíngzhîngshýngshàn gýn chãng shú gù xiàn chǔ wánggōng wãi xiǎn shì pú sà shàn gýn lì gù xiàn chǔ

为令宿世同行众 生善根成熟故,现处王宫;为显示菩萨善根力故,现处

wánggōng wãi zhū rãn tiün dün zhuï yuâ jù shì xiàn pú sà dà wýi dã yuâ jù gù xiàn chǔ wánggōng shùn wǔ zhuï shì

王宫;为诸人天耽著乐具,示现菩萨大威德乐具故,现处王宫;顺五浊世

zhîngshýng xÿn gù xiàn chǔ wánggōng wãi xiàn pú sà dà wýi dã lì nãng yú shýngōng rù sün mâi gù xiàn chǔ wánggōng

众 生心故,现处王宫;为现菩萨大威德力能于深宫入三昧故,现处王宫;

wãi lìng sù shì tïngyuànzhîngshýng mǎn qí yì gù xiàn chù wánggōng yù lìng fù mǔ qÿn qi juàn shǔ mǎn suǒ yuàn

为令宿世同愿众 生满其意故,现处王宫;欲令父母、亲戚、眷属满所愿

gù xiàn chù wánggōng yù yǐ jì yuâ chū miào fǎ yÿn gîngyǎng yí qiâ zhū rú lái gù xiàn chù wánggōng yù yú

故,现处王宫;欲以妓乐出妙法音,供养一切诸如来故,现处王宫;欲于

gōng nâi zhù wýi miào sün mâi shǐ cïngchãng fï nǎi zhì niâ pán jiý shì xiàn gù xiàn chù wánggōng wãi suí shùnshǒu hù

宫内住微妙三昧,始从成佛乃至涅槃皆示现故,现处王宫;为随顺守护

zhū fï fǎ gù xiàn chǔ wánggōng shì wãi shí zuì hîu shýn pú sà rú shì shì xiàn chǔ wánggōng yǐ rán hîu chū

诸佛法故,现处王宫。是为十。最后身菩萨,如是示现处王宫已,然后出

jiü

家。

fï zǐ pú sà mï hý sà yǐ shí shì gù shì xiàn chū jie hã dþng wãi shí suǒ wâi wãi yàn jū jiü

佛子!菩萨摩诃萨以十事故,示现出家。何等为十?所谓:为厌居家

gù shì xiàn chū jiü wãi zhuï jiü zhîngshýnglìng shþ lí gù shì xiàn chū jiü wãi suí shùn xìn lâ shâng rãn dào gù

故,示现出家;为著家众 生令舍离故,示现出家;为随顺信乐圣人道故,

shì xiàn chū jiü wãi xuünyáng zàn tàn chū jiü gōng dã gù shì xiàn chū jiü wãi xiǎnyǒng lí âr biünjiàn gù shì xiàn

示现出家;为宣扬赞叹出家功德故,示现出家;为显永离二边见故,示现

chū jiü wãi lìngzhîngshýng lí yù lâ wǒ lâ gù shì xiàn chū jiü wãi xiünxiàn chū sün jiâ xiàng gù shì xiàn

出家;为令众 生离欲乐、我乐故,示现出家;为先现出三界相故,示现

chū jiü wãi xiàn zì zài bù shǔ tü gù shì xiàn chū jiü wãi xiǎndüng dã rú lái shí lì wú wâi fǎ gù shì xiàn

出家;为现自在不属他故,示现出家;为显当得如来十力无畏法故,示现

chū jiü zuì hîu pú sà fǎ yìng þr gù shì xiàn chū jiü shì wãi shí pú sà yǐ cǐ tiáo fú zhîngshýng

出家;最后菩萨法应尔故,示现出家。是为十。菩萨以此调伏众 生。

fï zǐ pú sà mï hý sà wãi shí zhǒng shì gù shì xíng kǔ xíng hã dþng wãi shí suǒ wâi wãi chãng

佛子!菩萨摩诃萨为十种事故,示行苦行。何等为十?所谓:为成

jiù liâ jiþ zhîngshýng gù shì xíng kǔ xíng wãi bá xiã jiànzhîngshýng gù shì xíng kǔ xíng wãi bù xìn yâ bào zhîng

就劣解众 生故,示行苦行;为拔邪见众 生故,示行苦行;为不信业报众

shýng lìngjiàn yâ bào gù shì xíng kǔ xíng wãi suí shùn zá rǎn shì jiâ fǎ yìng þr gù shì xíng kǔ xíng shì

生,令见业报故,示行苦行;为随顺杂染世界法应尔故,示行苦行;示

nãng rþn qú láo qín xiū dào gù shì xíng kǔ xíng wãi lìngzhîngshýng lâ qiú fǎ gù shì xíng kǔ xíng wâi zhuï yù

能忍劬劳勤修道故,示行苦行;为令众 生乐求法故,示行苦行;为著欲

lâ wǒ lâ zhîngshýng gù shì xíng kǔ xíng wãi xiǎn pú sà qǐ xíng shū shâng nǎi zhì zuì hîu shýng yïu bù shþ qín

乐、我乐众 生故,示行苦行;为显菩萨起行殊胜,乃至最后生犹不舍勤

jÿng jìn gù shì xíng kǔ xíng wãi lìngzhîngshýng lâ jì jìng fǎ zýngchǎngshàn gýn gù shì xíng kǔ xíng wãi zhū tiün

精进故,示行苦行;为令众 生乐寂静法增长善根故,示行苦行;为诸天

shì rãn zhū gýn wâi shú dài shí chãng shú gù shì xíng kǔ xíng shì wãi shí pú sà yǐ cǐ füngbiàn tiáo fú

世人诸根未熟,待时成熟故,示行苦行;是为十。菩萨以此方便,调伏

yí qiâ zhîngshýng

一切众 生。

fï zǐ pú sà mï hý sà wǎng yì dào chǎng yǒu shí zhǎng shì hã dþng wãi shí suǒ wâi yì dào chǎng

佛子!菩萨摩诃萨往诣道场,有十种事。何等为十?所谓:诣道场

shí zhào yào yí qiâ shì jiâ yì dào chǎng shí zhândîng yí qiâ shì jiâ yì dào chǎng shí yú yí qiâ shì jiâ

时,照耀一切世界;诣道场时,震动一切世界;诣道场时,于一切世界

pǔ xiàn qí shýn yì dào chǎng shí juã wù yí qiâ pú sà jí yí qiâ sù shì tïngxíngzhîngshýng yì dào chǎng shí

普现其身;诣道场时,觉悟一切菩萨,及一切宿世同行众 生;诣道场时,

shì xiàn dào chǎng yí qiâ zhuüng yán yì dào chǎng shí suí zhū zhîngshýng xÿn zhÿ suǒ yù ãr wãi xiànshýnzhǒngzhǒng wýi

示现道场一切 庄 严;诣道场时,随诸众 生心之所欲,而为现身种 种威

yí jí pú tí shù yí qiâ zhuüng yán yì dào chǎng shí xiànjiàn shí füng yí qiâ rú lái yì dào chǎng shí jǔ

仪,及菩提树一切 庄 严;诣道场时,现见十方一切如来;诣道场时,举

zú xià zú cháng rù sün mâi niànniànchãng fï wú yǒu chüo gã yì dào chǎng shí yí qiâ tiün lïng yâ

足下足,常入三昧,念念成佛,无有超隔;诣道场时,一切天、龙、夜

chü qián tà pï ü xiū luï jiü lïu luï jǐn nà luï mï hïu luï qiã shì fàn hù shì yí qiâ zhū

叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、释、梵、护世一切诸

wáng gâ bù xiüng zhÿ ãr xÿngzhǒngzhǒngshàngmiàogîngyǎng yì dào chǎng shí yǐ wú ài zhì pǔ guün yí qiâ zhū

王各不相知,而兴种 种 上妙供养;诣道场时,以无碍智,普观一切诸

fï rú lái yú yí qiâ shì jiâ xiū pú sà hãng ãr chãngzhâng juã shì wãi shí pú sà yǐ cǐ jiào huà zhîngshýng

佛如来,于一切世界修菩萨行而成 正觉;是为十。菩萨以此教化众 生。

fï zǐ pú sà mï hý sà zuî dào chǎng yǒu shí zhǒng shì hã dþng wãi shí suǒ wâi zuî dào chǎng shí

佛子!菩萨摩诃萨坐道场有十种事。何等为十?所谓:坐道场时,

zhǒngzhǒngzhândîng yí qiâ shì jiâ zuî dào chǎng shí píngdþngzhào yào yí qiâ shì jiâ zuî dào chǎng shí chú miâ yí

种 种震动一切世界;坐道场时,平等照耀一切世界;坐道场时,除灭一

qiâ zhū â qù kǔ zuî dào chǎng shí lìng yí qiâ shì jiâ jÿn güng suǒ chãng zuî dào chǎng shí pǔ guün yí qiâ zhū

切诸恶趣苦;坐道场时,令一切世界金刚所成;坐道场时,普观一切诸

fï rú lái shÿ zǐ zhÿ zuî zuî dào chǎng shí xÿn rú xū kōng wú suǒ fýn biã zuî dào chǎng shí suí qí suǒ

佛如来师子之座;坐道场时,心如虚空,无所分别,坐道场时,随其所

yìng xiànshýn wýi yí zuî dào chǎng shí suí shùn ün zhù jÿn güng sün mâi zuî dào chǎng shí shîu yí qiâ rú lái

应,现身威仪;坐道场时,随顺安住金刚三昧;坐道场时,受一切如来

shãn lì suǒ chí qÿngjìngmiào chù zuî dào chǎng shí zì shàn gýn lì xÿ nãng jiü pÿ yí qiâ zhîngshýng shì wãi shí

神力所持,清净妙处;坐道场时,自善根力悉能加被一切众 生;是为十。

fï zǐ pú sà mï hý sà zuî dào chǎng shí yǒu shí zhǒng qí tâ wâi cãng yǒu shì hã dþng wãi shí fï zǐ

佛子!菩萨摩诃萨坐道场时,有十种奇特未曾有事。何等为十?佛子!

pú sà mï hý sà zuî dào chǎng shí shí füng shì jiâ yí qiâ rú lái jiý xiàn qí qián xián jǔ yîu shǒu ãr chýng zàn yán

菩萨摩诃萨坐道场时,十方世界一切如来皆现其前,咸举右手而称赞言:

shàn züi shàn züi wú shàng dǎo shÿ shì wãi dì yÿ wâi cãng yǒu shì pú sà mï hý sà zuî dào chǎng shí yí

善哉!善哉!无上导师!是为第一未曾有事。菩萨摩诃萨坐道场时,一

qiâ rú lái jiý xÿ hù niàn yǔ qí wýi lì shì wãi dì âr wâi cãng yǒu shì pú sà mï hý sà zuî dào chǎng shí

切如来皆悉护念,与其威力,是为第二未曾有事。菩萨摩诃萨坐道场时,

sù shì tïngxíng zhū pú sà zhîng xÿ lái wãi rào yǐ zhǒngzhǒngzhuüng yán jù gōngjìnggîngyǎng shì wãi dì sün wâi cãng

宿世同行诸菩萨众悉来围绕,以种 种 庄 严具恭敬供养,是为第三未曾

yǒu shì pú sà mï hý sà zuî dào chǎng shí yí qiâ shì jiâ cǎo mù cïng lín zhū wú qíng wù jiý qǔ shýn dÿ

有事。菩萨摩诃萨坐道场时,一切世界草木、丛林诸无情物,皆曲身低

yǐng guÿ xiàng dào chǎng shì wãi dì sì wâi cãng yǒu shì pú sà mï hý sà zuî dào chǎng shí rù sün mâi míng

影,归向道场,是为第四未曾有事。菩萨摩诃萨坐道场时,入三昧,名:

guün chá fǎ jiâ cǐ sün mâi lì nãnglìng pú sà yí qiâ zhū hãng xÿ dã yuán mǎn shì wãi dì wǔ wâi cãng yǒu shì pú

观察法界,此三昧力能令菩萨一切诸行悉得圆满,是为第五未曾有事。菩

sà mï hý sà zuî dào chǎng shí dã tuï luï ní míng zuì shàng lí gîu miàoguüng hǎi zàng nãngshîu yí qiâ zhū fï

萨摩诃萨坐道场时,得陀罗尼,名:最上离垢妙光海藏,能受一切诸佛

rú lái dà yún fǎ yǔ shì wãi dì liù wâi cãng yǒu shì pú sà mï hý sà zuî dào chǎng shí yǐ wýi dã lì xÿng

如来大云法雨,是为第六未曾有事。菩萨摩诃萨坐道场时,以威德力兴

shàngmiàogîng jù biàn yí qiâ shì jiâ gîngyǎng zhū fï shì wãi dì qÿ wâi cãng yǒu shì pú sà mï hý sà zuî

上妙供具,遍一切世界,供养诸佛,是为第七未曾有事。菩萨摩诃萨坐

dào chǎng shí zhù zuì shâng zhì xÿ xiànliǎo zhÿ yí qiâ zhîngshýng zhū gýn yì xíng shì wãi dì bü wâi cãng yǒu shì

道场时,住最胜智,悉现了知一切众 生诸根意行,是为第八未曾有事。

pú sà mï hý sà zuî dào chǎng shí rù sün mâi míng shàn juã cǐ sün mâi lì nãnglìng qí shýnchōng mǎn sün shì

菩萨摩诃萨坐道场时,入三昧,名:善觉,此三昧力能令其身充满三世

jìn xū kōng jiâ yí qiâ shì jiâ shì wãi dì jiǔ wâi cãng yǒu shì pú sà mï hý sà zuî dào chǎng shí dã lí gîu

尽虚空界一切世界,是为第九未曾有事。菩萨摩诃萨坐道场时,得离垢

guüngmíng wú ài dà zhì lìng qí shýn yâ pǔ rù sün shì shì wãi dì shí wâi cãng yǒu shì

光明无碍大智,令其身业普入三世,是为第十未曾有事。

fï zǐ shì wãi pú sà mï hý sà zuî dào chǎng shí shí zhǒng qí tâ wâi cãng yǒu shì fï zǐ pú sà

佛子!是为菩萨摩诃萨坐道场时,十种奇特未曾有事。佛子!菩萨

mï hý sà zuî dào chǎng shí guün shí zhǒng yì gù shì xiànxiáng mï hã dþng wãi shí suǒ wâi wãi zhuï shì zhîng

摩诃萨坐道场时,观十种义故,示现降魔。何等为十?所谓:为浊世众

shýng lâ yú dîu zhàn yù xiǎn pú sà wýi dã lì gù shì xiànxiáng mï wãi zhū tiün shì rãn yǒu huái yí zhþ duàn

生乐于斗战,欲显菩萨威德力故,示现降魔;为诸天世人有怀疑者,断

bǐ yí gù shì xiànxiáng mï wãi jiào huà tiáo fú zhū mï jūn gù shì xiànxiáng mï wãi yù lìng zhū tiün shì rãn

彼疑故,示现降魔;为教化调伏诸魔军故,示现降魔;为欲令诸天世人

yuâ jūn zhân zhþ xián lái jù guün xÿn tiáo fú gù shì xiànxiáng mï wãi xiǎn shì pú sà suǒ yǒu wýi lì shì wú

乐军阵者,咸来聚观,心调伏故,示现降魔;为显示菩萨所有威力世无

nãng dí gù shì xiànxiáng mï wãi yù fü qǐ yí qiâ zhîngshýngyǒngmþng lì gù shì xiànxiáng mï wãi üi mǐn mî

能敌故,示现降魔;为欲发起一切众 生勇猛力故,示现降魔;为哀愍末

shì zhū zhîngshýng gù shì xiànxiáng mï wãi yù xiǎn shì nǎi zhì dào chǎng yïu yǒu mï jūn ãr lái chù nǎo cǐ hîu nǎi

世诸众 生故,示现降魔;为欲显示乃至道场犹有魔军而来触恼,此后乃

dã chüo mï jìng jiâ gù shì xiànxiáng mï wãi xiǎn fán nǎo yâ yîng lãi liâ dà cí shàn gýn shì lì qiángshâng gù

得超魔境界故,示现降魔;为显烦恼业用羸劣,大慈善根势力强 盛故,

shì xiànxiáng mï wãi yù suí shùnzhuï â shì jiâ suǒ xíng fǎ gù shì xiànxiáng mï shì wãi shí

示现降魔;为欲随顺浊恶世界所行法故,示现降魔;是为十。

fï zǐ pú sà mï hý sà yǒu shí zhǒngchãng rú lái lì hã dþng wãi shí suǒ wâi chüo guî yí qiâ zhîng

佛子!菩萨摩诃萨有十种 成如来力。何等为十?所谓:超过一切众

mï fán nǎo yâ gù chãng rú lái lì jù zú yí qiâ pú sà hãng yïu xì yí qiâ pú sà sün mâi mãn gù chãng

魔烦恼业故,成如来力;具足一切菩萨行,游戏一切菩萨三昧门故,成

rú lái lì jù zú yí qiâ pú sà guǎng dà chándìng gù chãng rú lái lì yuán mǎn yí qiâ bái jìng zhù dào fǎ gù

如来力;具足一切菩萨广大禅定故,成如来力;圆满一切白净助道法故,

chãng rú lái lì dã yí qiâ fǎ zhì huì guüngmíng shàn sÿ wãi fýn biã gù chãng rú lái lì qí shýnzhōubiàn yí

成如来力;得一切法智慧光明,善思惟分别故,成如来力;其身周遍一

qiâ shì jiâ gù chãng rú lái lì suǒ chū yán yÿn xÿ yǔ yí qiâ zhîngshýng xÿn dþng gù chãng rú lái lì nãng yǐ

切世界故,成如来力;所出言音悉与一切众 生心等故,成如来力;能以

shãn lì jiü chí yí qiâ gù chãng rú lái lì yǔ sün shì zhū fï shýn yǔ yì yâ dþng wú yǒu yì yú yÿ niànzhōng

神力加持一切故,成如来力;与三世诸佛身语意业等无有异,于一念中

liáo sün shì fǎ gù chãng rú lái lì dã shàn juã zhì sün mâi jù rú lái shí lì suǒ wâi shì chǔ fýi chǔ

了三世法故,成如来力;得善觉智三昧,具如来十力,所谓:是处非处

zhì lì nǎi zhì lîu jìn zhì lì gù chãng rú lái lì shì wãi shí ruî zhū pú sà jù cǐ shí lì zã míng

智力,乃至漏尽智力故,成如来力;是为十。若诸菩萨具此十力,则名:

rú lái yìngzhângdþng juã

如来应正等觉。

fï zǐ rú lái yìngzhângdþngjiàozhuǎn dà fǎ lún yǒu shí zhîng shì hã dþng wãi shí yÿ zhþ jù zú qÿng

佛子!如来应正等觉转大法轮有十种事。何等为十?一者,具足清

jìng sì wú wâi zhì âr zhþ chū shýng sì biàn suí shùn yÿn shýng sün zhþ shànnãng küi chǎn sì zhýn dì xiàng sì

净四无畏智;二者,出生四辩随顺音声;三者,善能开阐四真谛相;四

zhþ suí shùn zhū fï wú ài xiâ tuō wǔ zhþ nãnglìngzhîngshýng xÿn jiý jìng xìn liù zhþ suǒ yǒu yán shuō jiý

者,随顺诸佛无碍解脱;五者,能令众 生心皆净信;六者,所有言说皆

bù tángyuán nãng bá zhîngshýng zhū kǔ dú jiàn qÿ zhþ dà býi yuàn lì zhÿ suǒ jiü chí bü zhþ suí chū yÿn

不唐捐,能拔众 生诸苦毒箭;七者,大悲愿力之所加持;八者,随出音

shýng pǔ biàn shí füng yí qiâ shì jiâ jiǔ zhþ yú ü sýng qí jiã shuō fǎ bù duàn shí zhþ suí suǒ shuō fǎ jiý

声普遍十方一切世界;九者,于阿僧祇劫说法不断;十者,随所说法皆

nãngshýng qǐ gýn lì juã dào chándìng xiâ tuō sün mâi dþng fǎ fï zǐ zhū fï rú lái zhuǎn yú fǎ lún yǒu rú shì

能生起根力觉道禅定解脱三昧等法。佛子!诸佛如来转于法轮,有如是

dþng wú liàngzhǒng shì fï zǐ rú lái yìngzhângdþng juã zhuàn fǎ lún shí yǐ shí shì gù yú zhîngshýng xÿn zhōng

等无量 种事。佛子!如来应正等觉转法轮时,以十事故,于众 生心中

zhǒng bái jìng fǎ wú kōng guî zhþ hã dþng wãi shí suǒ wâi guî qù yuàn lì gù dà býi suǒ chí gù bù

种白净法。无空过者。何等为十?所谓:过去愿力故,大悲所持故,不

shþ zhîngshýng gù zhì huì zì zài suí qí suǒ lâ wãi shuō fǎ gù bì yìng qí shí wâi cãng shÿ gù suí qí suǒ

舍众 生故,智慧自在、随其所乐为说法故,必应其时未曾失故,随其所

yí wú wàngshuō gù zhÿ sün shì zhì shànliǎo zhÿ gù qí shýn zuì shâng wú yǔ dþng gù yán cí zì zài wú nãng câ

宜无妄说故,知三世智善了知故,其身最胜无与等故,言辞自在无能测

gù zhì huì zì zài suí suǒ fü yán xÿ küi wù gù shì wãi shí

故,智慧自在随所发言悉开悟故,是为十。

fï zǐ rú lái yìngzhângdþng juã zuî fï shì yǐ guün shí zhîng yì gù shì bō niâ pán hã dþng wãi shí

佛子!如来应正等觉作佛事已,观十种义故,示般涅槃。何等为十?

suǒ wâi shì yí qiâ xíng shí wú cháng gù shì yí qiâ yǒu wãi fýi ün yǐn gù shì dà niâ pán shì ün yǐn chù wú

所谓:示一切行实无常故,示一切有为非安隐故,示大涅槃是安隐处无

bù wâi gù yǐ zhū rãn tiün lâ zhuï sâ shýn wãi xiàn sâ shýn shì wú cháng fǎ lìng qí yuàn zhù jìng fǎ shýn gù shì

怖畏故,以诸人天乐著色身为现色身是无常法,令其愿住净法身故;示

wú cháng lì bù kþ zhuǎn gù shì yí qiâ yǒu wãi bù suí xÿn zhù bú zì zài gù shì yí qiâ sün yǒu jiý rú huàn

无常力不可转故,示一切有为不随心住,不自在故;示一切三有皆如幻

huà bù jiün láo gù shì niâ pán xìng jiū jìngjiün láo bù kþ huài gù shì yí qiâ fǎ wú shýng wú qǐ ãr

化,不坚牢故;示涅槃性究竟坚牢,不可坏故;示一切法无生、无起而

yǒu jù jí sàn huàixiàng gù fï zǐ zhū fï shì zūn zuî fï shì yǐ suǒ yuàn mǎn yǐ zhuǎn fǎ lún yǐ yìng

有聚集散坏相故。佛子!诸佛世尊作佛事已,所愿满已,转法轮已,应

huà dù zhþ jiý huà dù yǐ yǒu zhū pú sà yìngshîu zūn hào chãng jì biã yǐ fǎ yìng rú shì rù yú bù biàn dà bō

化度者皆化度已,有诸菩萨应受尊号成记别已,法应如是入于不变大般

niâ pán fï zǐ shì wãi rú lái yìngzhângdþng juã guün shí yì gù shì bō niâ pán

涅槃。佛子!是为如来应正等觉观十义故,示般涅槃。

fï zǐ cǐ fǎ mãn míng pú sà guǎng dà qÿngjìnghýng wú liàng zhū fï suǒ gîngxuünshuō nãnglìng zhì zhþ

佛子!此法门名:菩萨广大清净行。无量诸佛所共宣说,能令智者

liǎo wú liàng yì jiý shýnghuün xǐ lìng yí qiâ pú sà dà yuàn dà xíng jiý dã xiüng xù fï zǐ ruî yǒu zhîng

了无量义,皆生欢喜,令一切菩萨大愿、大行皆得相续。佛子!若有众

shýng dã wãn cǐ fǎ wãn yǐ xìn jiþ jiþ yǐ xiū xíng bì dã jí chãng ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí hã

生得闻此法,闻已信解,解已修行,必得疾成阿耨多罗三藐三菩提。何

yǐ gù yǐ rú shuō xiū xíng gù fï zǐ ruî zhū pú sà bù rú shuōhãng düng zhÿ shì rãn yú fï pú tí zã wãi

以故?以如说修行故。佛子!若诸菩萨不如说行,当知是人于佛菩提则为

yǒng lí shì gù pú sà yìng rú shuōhãng fï zǐ cǐ yí qiâ pú sà gōng dã híng chǔ juã dìng yì huü pǔ rù yí

永离,是故菩萨应如说行。佛子!此一切菩萨功德行处决定义华,普入一

qiâ fǎ pǔ shýng yí qiâ zhì chüo zhū shì jiün lí âr châng dào bù yǔ yí qiâ zhū zhîngshýnggîng xÿ nãngzhào

切法,普生一切智,超诸世间,离二乘道,不与一切诸众 生共,悉能照

liǎo yí qiâ fǎ mãn zýngchǎngzhîngshýng chū shì shàn gýn lí shì jiün fǎ mãn pǐn yìng zūn zhîng yìngtÿngshîu yìngsîng

了一切法门,增长 众 生出世善根。离世间法门品应尊重,应听受,应诵

chí yìng sÿ wãi yìngyuàn lâ yìng xiū xíng ruî nãng rú shì düng zhÿ shì rãn jí dã ü nîu duō luï sün miǎo sün

持,应思惟,应愿乐,应修行,若能如是,当知是人疾得阿耨多罗三藐三

pú tí

菩提。

shuō cǐ pǐn shí fï shãn lì gù jí cǐ fǎ mãn fǎ rú shì gù shí füng wú liàng wú biün ü sýng qí shì

说此品时,佛神力故,及此法门法如是故,十方无量无边阿僧祇世

jiâ jiý dà zhândîng dà guüng pǔ zhào þr shí shí füng zhū fï jiý xiàn pǔ xián pú sà qián zàn yán shàn züi

界皆大震动,大光普照。尔时,十方诸佛皆现普贤菩萨前,赞言:善哉!

shàn züi fï zǐ nǎi nãngshuō cǐ zhū pú sà mï hý sà gōng dã xíng chù juã dìng yì huü pǔ rù yí qiâ fï fǎ chū

善哉!佛子!乃能说此诸菩萨摩诃萨功德行处决定义华,普入一切佛法出

shì jiün fǎ mãn pǐn fï zǐ rǔ yǐ shàn xuã cǐ fǎ shànshuō cǐ fǎ rǔ yǐ wýi lì hù chí cǐ fǎ wǒ dþng

世间法门品。佛子!汝已善学此法,善说此法,汝以威力护持此法,我等

zhū fï xÿ jiý suí xǐ rú wǒ dþng zhū fï suí xǐ yú rǔ yí qiâ zhū fï xÿ yì rú shì fï zǐ wǒ dþng zhū

诸佛悉皆随喜,如我等诸佛随喜于汝,一切诸佛悉亦如是。佛子!我等诸

fï xÿ gîngtïng xÿn hù chí cǐ jÿng lìngxiàn zài wâi lái zhū pú sà zhîng wâi cãng wãn zhþ jiý düng dã wãn

佛悉共同心护持此经,令现在未来诸菩萨众未曾闻者,皆当得闻。

þr shípǔ xián pú sà mï hý sà chãng fï shãn lìguün chá shí füng yí qiâ dà zhîngjì yú fǎ jiâ ãr

尔时,普贤菩萨摩诃萨承佛神力,观察十方一切大众,洎于法界而

shuōsîng yán

说颂言:

yú wú liàng jiã xiū kǔ xíngcïng wú liàng fï zhâng fǎ shýng

于无量劫修苦行,从无量佛正法生,

lìng wú liàng zhîng zhù pú tíbǐ wú dþng xíng tÿng wǒ shuō

令无量 众住菩提,彼无等行听我说。

gîng wú liàng fï ãr shþ zhuïguǎng dù qún shýng bù zuî xiǎng

供无量佛而舍著,广度群生不作想,

qiú fï gōng dã xÿn wú yÿbǐ shâng miào xíng wǒ jÿn shuō

求佛功德心无依,彼胜妙行我今说。

lí sün jiâ mï fán nǎo yâ jù shâng gōng dã zuì shâng xíng

离三界魔烦恼业,具圣功德最胜行,

miâ zhū chÿ huî xÿn jì rán wǒ jÿn shuō bǐ suǒ xíng dào

灭诸痴惑心寂然,我今说彼所行道。

yǒng lí shì jiün zhū kuánghuàn zhǒngzhǒngbiàn huà shì zhîngshýng

永离世间诸诳幻,种 种变化示众 生,

xÿn shýng zhù miâ xiànzhîng shì shuō bǐ suǒ nãnglìngzhîng xǐ

心生住灭现众事,说彼所能令众喜。

jiàn zhū zhîngshýngshýng lǎo sǐ fán nǎo yōu hâng suǒ chan pî

见诸众 生 生老死,烦恼忧横所缠迫,

yù lìng xiâ tuō jiào fü xÿn bǐ gōng dã xíng yìng tÿng shîu

欲令解脱教发心,彼功德行应听受。

shÿ jiâ rþn jìn chán zhì huì füng biàn cí býi xǐ shþ dþng

施戒忍进禅智慧,方便慈悲喜舍等,

bǎi qiün wàn jiã cháng xiū xíng bǐ rãn gōng dã rãn yìng tÿng

百千万劫常修行,彼人功德仁应听。

qiün wàn yì jiã qiú pú tí suǒ yǒu shýn mìng jiý wú lìn

千万亿劫求菩提,所有身命皆无吝,

yuàn yì qún shýng bù wãi jǐ bǐ cí mǐn xíng wǒ jÿn shuō

愿益群生不为己,彼慈愍行我今说。

wú liàng yì jiã yǎn qí dã rú hǎi yÿ dÿ wâi wãi shǎo

无量亿劫演其德,如海一滴未为少,

gōng dã wú bǐ bù kþ yù yǐ fï wýi shãn jÿn lûâ shuō

功德无比不可喻,以佛威神今略说。

qí xÿn wú güo xià qiú dào wú yàn juàn

其心无高下,求道无厌倦,

pǔ shǐ zhū zhîng shýng zhù shàn zýng jìng fǎ

普使诸 众 生 ,住善增净法。

zhì huì pǔ ráo yì rú shù rú hã quán

智慧普饶益,如树如河泉,

yì rú yú dà dì yí qiâ suǒ yÿ chù

亦如于大地,一切所依处。

pú sà rú lián huü cí gýn ün yǐn hãng

菩萨如莲华,慈根安隐茎,

zhì huì wãi zhîng ruǐ jiâ pǐn wãi xiüng jiã

智慧为 众 蕊,戒品为 香 洁。

fï fàng fǎ guüng míng lìng bǐ dã küi fū

佛放法 光 明,令彼得开敷,

bù zhuï yǒu wãi shuǐ jiàn zhþ jiý xÿn lâ

不著有为水,见者皆欣乐。

pú sà miào fǎ shù shýng yú zhí xÿn dì

菩萨妙法树, 生 于直心地,

xìn zhîng cí býi gýn zhì huì yǐ wãi shýn

信 种 慈悲根,智慧以为身。

füng biàn wãi zhÿ gàn wǔ dù wãi fán mì

方便为枝干,五度为繁密,

dìng yâ shãn tōng huü yí qiâ zhì wãi guǒ

定叶神通华,一切智为果。

zuì shàng lì wãi niǎo chuí yÿn fù sün jiâ

最 上 力为茑,垂阴覆三界,

pú sà shÿ zǐ wáng bái jìng fǎ wãi shýn

菩萨师子王,白净法为身。

sì dì wãi qí zú zhâng niàn yǐ wãi jǐng

四谛为其足, 正 念以为颈,

cí yǎn zhì huì shǒu dǐng jì xiâ tuō zýng

慈眼智慧首,顶系解脱缯。

shâng yì kōng yù zhōng hǒu fǎ bù zhîng mï

胜 义空谷中,吼法怖众魔,

pú sà wãi shüng zhǔ pǔ jiàn zhū qún shýng

菩萨为 商 主,普见诸群 生 。

zài shýng sǐ kuàng yþ fán nǎo xiǎn â chù

在 生 死 旷 野,烦恼险恶处,

mï zãi zhÿ suǒ shâ chÿ máng shÿ zhâng dào

魔贼之所摄,痴盲失 正 道。

shì qí zhâng zhí lù lìng rù wú wâi chãng

示其 正 直路,令入无畏 城 ,

pú sà jiàn zhîng shýng sün dú fán nǎo bìng

菩萨见 众 生 ,三毒烦恼病。

zhǒng zhǒng zhū kǔ nǎo cháng yâ suǒ jiün pî

种 种 诸苦恼,长 夜所煎迫,

wãi fü dà býi xÿn guǎng shuō duì zhì mãn

为发大悲心, 广 说对治门。

bü wàn sì qiün zhǒng miâ chú zhîng kǔ huàn

八万四千 种 ,灭除 众 苦患,

pú sà wãi fǎ wáng zhâng dào huà zhîng shýng

菩萨为法王,正 道化众 生 。

lìng yuǎn â xiū shàn zhuün qiú fï gōng dã

令远恶修善, 专 求佛功德,

yí qiâ zhū fï suǒ guàn dǐng shîu zūn jì

一切诸佛所,灌顶授尊记。

guǎng shÿ zhîng shâng cái pú tí fýn zhýn bǎo

广 施众 圣 财,菩提分珍宝,

pú sà zhuǎn fǎ lún rú fï zhÿ suǒ zhuǎn

菩萨 转 法轮,如佛之所 转 。

jiâ gǔ sün mâi wǎng zhì zhuüng huì wãi jiàn

戒毂三昧辋,智 庄 慧为剑,

jì pî fán nǎo zãi yì tiǎn zhîng mï yuàn

既破烦恼贼,亦殄 众 魔怨。

yí qiâ zhū wài dào jiàn zhÿ wú bù sàn

一切诸外道,见之无不散,

pú sà zhì huì hǎi shýn guǎng wú yá jì

菩萨智慧海,深 广 无涯际。

zhâng fǎ wâi yíng qià juã fýn bǎo chōng mǎn

正 法味盈洽,觉分宝 充 满,

dà xÿn wú biün àn yí qiâ zhì wãi cháo

大心无边岸,一切智为潮。

zhîng shýng mî nãng câ shuō zhÿ bù kþ jìn

众 生 莫能测,说之不可尽,

pú sà xū mí shün chüo chū yú shì jiün

菩萨须弥山,超出于世间。

shãn tōng sün mâi fýng dà xÿn ün bù dîng

神通三昧峰,大心安不动,

ruî yǒu qÿn jìn zhþ tïng qí zhì huì sâ

若有亲近者,同其智慧色。

jiǒng juã zhîng jìng jiâ yí qiâ wú bù dǔ

迥 绝 众 境界,一切无不睹,

pú sà rú jÿn güng zhì qiú yí qiâ zhì

菩萨如金刚,志求一切智。

xìn xÿn jí kǔ xíng jiün gù bù kþ dîng

信心及苦行,坚固不可动,

qí xÿn wú suǒ wâi ráo yì zhū qún shýng

其心无所畏,饶益诸群 生 。

zhîng mï yǔ fán nǎo yí qiâ xÿ cuÿ miâ

众 魔与烦恼,一切悉摧灭,

pú sà dà cí býi pì rú zhïng mì yún

菩萨大慈悲,譬如 重 密云。

sün míng fü diàn guüng shãn zú zhân lãi yÿn

三明发电 光 ,神足震雷音,

pǔ yǐ sì biàn cái yǔ bü gōng dã shuǐ

普以四辩才,雨八功德水。

rùn qià yú yí qiâ lìng chú fán nǎo râ

润洽于一切,令除烦恼热,

pú sà zhâng fǎ chãng bō rþ yǐ wãi qiáng

菩萨正法城,般若以为墙 。

cán kuì wãi shýn qiàn zhì huì wãi quâ dí

惭愧为深堑,智慧为却敌,

guǎng küi xiþ tuō mãn zhâng niàn hãng fáng shǒu

广 开解脱门, 正 念恒防守。

sì dì tǎn wáng dào liù tōng jí bÿng zhàng

四谛坦王道,六通集兵 仗 ,

fù jiàn dà fǎ zhuáng zhōu huí biàn qí xià

复建大法 幢 ,周回遍其下。

sün yǒu zhū mï zhîng yí qiâ wú nãng rù

三有诸魔 众 ,一切无能入,

pú sà jiü lïu luï rú yì wãi jiün zú

菩萨迦楼罗,如意为坚足。

füng biàn yǒng mþng chì cí býi míng jìng yǎn

方便勇猛翅,慈悲明净眼,

zhù yí qiâ zhì shù guün sün yǒu dà hǎi

住一切智树,观三有大海。

bï cuō tiün rãn lïng ün zhì niâ pán àn

搏撮天人龙,安置涅槃岸,

pú sà zhâng fǎ rì chū xiàn yú shì jiün

菩萨 正 法日,出现于世间。

jiâ pǐn yuán mǎn lún shãn zú sù jí xíng

戒品圆满轮,神足速疾行,

zhào yǐ zhì huì guüng chǎng zhū gýn lì yào

照以智慧 光 , 长 诸根力药。

miâ chú fán nǎo àn xiüo jiã ài yù hǎi

灭除烦恼暗,消竭爱欲海,

pú sà zhì guüng yuâ fǎ jiâ yǐ wãi lún

菩萨智 光 月,法界以为轮。

yïu yú bì jìng kōng shì jiün wú bù jiàn

游于毕竟空,世间无不见,

sün jiâ shí xÿn nâi suí shí yǒu zýng jiǎn

三界识心内,随时有增减。

âr châng xÿng xiù zhōng yí qiâ wú chïu pǐ

二 乘 星宿 中 ,一切无俦匹,

pú sà dà fǎ wáng gōng dã zhuüng yán shýn

菩萨大法王,功德 庄 严身。

xiàng hǎo jiý jù zú rãn tiün xÿ zhün yǎng

相 好皆具足,人天悉瞻仰,

füng biàn qÿng jìng mù zhì huì jÿn güng chǔ

方便清净目,智慧金刚杵。

yú fǎ dã zì zài yǐ dào huà qún shýng

于法得自在,以道化群 生 ,

pú sà dà fàn wáng zì zài chüo sün yǒu

菩萨大梵王,自在超三有。

yâ huî xÿ jiý duàn cí shþ mǐ bù jù

业惑悉皆断,慈舍靡不具,

chù chù shì xiàn shýn küi wù yǐ fǎ yÿn

处处示现身,开悟以法音。

yú bǐ sün jiâ zhōng bá zhū xiã jiàn gýn

于彼三界 中 ,拔诸邪见根,

pú sà zì zài tiün chüo guî shýng sǐ dì

菩萨自在天,超过 生 死地。

jìng jiâ cháng qÿng jìng zhì huì wú tuì zhuǎn

境界 常 清净,智慧无退 转 ,

juã bǐ xià châng dào shîu zhū guàn dǐng fǎ

绝彼下 乘 道,受诸灌顶法。

gōng dã zhì huì jù míng chýng mǐ bù wãn

功德智慧具,名 称 靡不闻,

pú sà zhì huì xÿn qÿng jìng rú xū kōng

菩萨智慧心,清净如虚空。

wú xìng wú yÿ chù yÿ qiâ bù kþ dã

无性无依处,一切不可得,

yǒu dà zì zài lì nãng chãng shì jiün shì

有大自在力,能 成 世间事。

zì jù qÿng jìng xíng lìng zhîng shýng yì rán

自具清净行,令 众 生 亦然,

pú sà füng biàn dì ráo yì zhū zhîng shýng

菩萨方便地,饶益诸 众 生 。

pú sà cí býi shuǐ huàn dí zhū fán nǎo

菩萨慈悲水,浣涤诸烦恼;

pú sà zhì huì huǒ shüo zhū huî xí xÿn

菩萨智慧火,烧诸惑习薪;

pú sà wú zhù fýng yïu xíng sün yǒu kōng

菩萨无住风,游行三有空;

pú sà rú zhýn bǎo nãng jì pín qiïng â

菩萨如珍宝,能济贫 穷 厄;

pú sà rú jÿn güng nãng cuÿ diün dǎo jiàn

菩萨如金刚,能摧颠倒见;

pú sà rú yÿng luî zhuüng yán sün yǒu shýn

菩萨如璎珞, 庄 严三有身;

pú sà rú mï ní zýng zhǎng yí qiâ hãng

菩萨如摩尼,增 长 一切行;

pú sà dã rú huü cháng fü pú tí fýn

菩萨德如华, 常 发菩提分;

pú sà yuàn rú mán hãng xì zhîng shýng shǒu

菩萨愿如鬘,恒系 众 生 首;

pú sà jìng jiâ xiüng jiün chí wú quý fàn

菩萨净戒 香 ,坚持无缺犯;

pú sà zhì tú xiüng pǔ xūn yú sün jiâ

菩萨智涂 香 ,普熏于三界;

pú sà lì rú zhàng nãng zhý fán nǎo chãn

菩萨力如 帐 ,能遮烦恼尘;

pú sà zhì rú chuáng nãng cuÿ wǒ màn dí

菩萨智如 幢 ,能摧我慢敌。

miào xíng wãi zýng cǎi zhuüng yán yú zhì huì

妙行为缯彩, 庄 严于智慧,

cán kuì zuî yÿ fu pǔ fù zhū qún shýng

惭愧作衣服,普覆诸群 生 。

pú sà wú ài châng jÿn zhÿ chū sün jiâ

菩萨无碍 乘 ,巾之出三界;

pú sà dà lì xiàng qí xÿn shàn diáo fú

菩萨大力 象 ,其心善调伏;

pú sà shãn zú mǎ tãng bù chüo zhū yǒu

菩萨神足马,腾步超诸有;

pú sà shuō fǎ lïng pǔ yǔ zhîng shýng xÿn

菩萨说法龙,普雨 众 生 心;

pú sà yōu tán huü shì jiün nán zhí yù

菩萨优昙华,世间难值遇;

pú sà dà yǒng jiüng zhîng mï xÿ xiáng fú

菩萨大勇将,众 魔悉降伏;

pú sà zhuǎn fǎ lún rú fï zhÿ suǒ zhuǎn

菩萨 转 法轮,如佛之所 转 ;

pú sà dýng pî àn zhîng shýng jiàn zhâng dào

菩萨灯破暗,众 生见正道;

pú sà gōng dã hã hãng shùn zhâng dào liú

菩萨功德河,恒顺 正 道流;

pú sà jÿng jìn qiáo guǎng dù zhū qún pǐn

菩萨精进桥, 广 度诸群品;

dà zhì yǔ hïng shì gîng zuî jiün láo chuán

大智与弘誓,共作坚牢 船 ,

yǐn jiý zhū zhîng shýng ün zhì pú tí àn

引接诸 众 生 ,安置菩提岸。

pú sà yïu xì yuán zhýn shí lâ zhîng shýng

菩萨游戏园,真实乐 众 生 ;

pú sà xiâ tuō huü zhuüng yán zhì gōng diàn

菩萨解脱华, 庄 严智宫殿;

pú sà rú miào yào miâ chú fán nǎo bìng

菩萨如妙药,灭除烦恼病;

pú sà rú xuþ shün chū shýng zhì huì yào

菩萨如雪山,出 生 智慧药;

pú sà dþng yú fï juã wù zhū qún shýng

菩萨等于佛,觉悟诸群 生 ,

fï xÿn qǐ yǒu tü zhâng juã juã shì jiün

佛心岂有他, 正 觉觉世间。

rú fï zhÿ suǒ lái pú sà rú shì lái

如佛之所来,菩萨如是来,

yì rú yí qiâ zhì yǐ zhì rù pǔ mãn

亦如一切智,以智入普门。

pú sà shàn küi dǎo yí qiâ zhū qún shýng

菩萨善开导,一切诸群 生 ,

pú sà zì rán juã yí qiâ zhì jìng jiâ

菩萨自然觉,一切智境界。

pú sà wú liàng lì shì jiün mî nãng huài

菩萨无 量 力,世间莫能坏;

pú sà wú wâi zhì zhÿ zhîng shýng jí fǎ

菩萨无畏智,知 众 生 及法。

yí qiâ zhū shì jiün sâ xiàng gâ chü biã

一切诸世间,色 相 各差别,

yÿn shýng jí míng zì xÿ nãng fýn biã zhÿ

音 声 及名字,悉能分别知。

suÿ lí yú míng sâ ãr xiàn zhǒng zhǒng xiàng

虽离于名色,而现种 种 相 ,

yí qiâ zhū zhîng shýng mî nãng câ qí dào

一切诸 众 生 ,莫能测其道。

rú shì dþng gōng dã pú sà xÿ chãng jiù

如是等功德,菩萨悉 成 就,

liǎo xìng jiý wú xìng yǒu wú wú suǒ zhuï

了性皆无性,有无无所著。

rú shì yí qiâ zhì wú jìn wú suǒ yÿ

如是一切智,无尽无所依,

wǒ jÿn düng yǎn shuō lìng zhîng shýng huün xǐ

我今当演说,令 众 生 欢喜。

suÿ zhÿ zhū fǎ xiàng rú huàn xÿ kōng jì

虽知诸法 相 ,如幻悉空寂,

ãr yǐ býi yuàn xÿn jí fï wýi shãn lì

而以悲愿心,及佛威神力。

xiàn shãn tōng biàn huà zhǒng zhǒng wú liàng shì

现神通变化,种 种无量事,

rú shì zhū gōng dã rǔ dþng yìng tÿng shîu

如是诸功德,汝等应听受。

yì shýn nãng shì xiàn wú liàng chü biã shýn

一身能示现,无 量 差别身,

wú xÿn wú jìng jiâ pǔ yìng yí qiâ zhîng

无心无境界,普应一切 众 。

yÿ yÿn zhōng jù yǎn yí qiâ zhū yán yÿn

一音 中 具演,一切诸言音,

zhîng shýng yǔ yán fǎ suí lâi jiý nãng zuî

众 生 语言法,随类皆能作。

yǒng lí fán nǎo shýn ãr xiàn zì zài shýn

永离烦恼身,而现自在身,

zhÿ fǎ bù kþ shuō ãr zuî zhǒng zhǒng shuō

知法不可说,而作 种 种 说。

qí xÿn cháng jì miâ qÿng jìng rú xū kōng

其心 常 寂灭,清净如虚空,

ãr pǔ zhuüng yán chà shì xiàn yí qiâ zhîng

而普 庄 严刹,示现一切众 。

yú shýn wú suǒ zhuï ãr nãng shì xiàn shýn

于身无所著,而能示现身,

yí qiâ shì jiün zhōng suí yìng ãr shîu shýng

一切世间 中 ,随应而受 生 。

suÿ shýng yí qiâ chù yì bù zhù shîu shýng

虽 生 一切处,亦不住受 生 ,

zhÿ shýn rú xū kōng zhǒng zhǒng suí xÿn xiàn

知身如虚空, 种 种 随心现。

pú sà shýn wú biün pǔ xiàn yí qiâ chù

菩萨身无边,普现一切处,

cháng gōng jìng gîng yǎng zuì shâng liǎng zú zūn

常 恭敬供养,最胜 两 足尊。

xiüng huü zhîng jì yuâ zhuáng fün jí bǎo gài

香华众妓乐, 幢 幡及宝盖,

hãng yǐ shýn jìng xÿn gîng yǎng yú zhū fï

恒以深净心,供养于诸佛。

bù lí yÿ fï huì pǔ zài zhū fï suǒ

不离一佛会,普在诸佛所,

yú bǐ dà zhîng zhōng wân nán tÿng shîu fǎ

于彼大 众 中 ,问难听受法。

wãn fǎ rù sün mâi yÿ yÿ wú liàng mãn

闻法入三昧,一一无 量 门,

qǐ dìng yì fù rán shì xiàn wú qiïng jìn

起定亦复然,示现无 穷 尽。

zhì huì qiǎo füng biàn liǎn shì jiý rú huàn

智慧巧方便,了世皆如幻,

ãr nãng xiàn shì jiün wú biün zhū huàn fǎ

而能现世间,无边诸幻法。

shì xiàn zhǒng zhǒng sâ yì xiàn xÿn jí yǔ

示现 种 种 色,亦现心及语,

rù zhū xiǎng wǎng zhōng ãr hãng wú suǒ zhuï

入诸 想 网 中 ,而恒无所著。

huî xiàn chū fü xÿn lì yì yú shì jiün

或现初发心,利益于世间,

huî xiàn jiǔ xiū xíng guǎng dà wú biün jì

或现久修行, 广 大无边际。

shÿ jiâ rþn jÿng jìn chán dìng jí zhì huì

施戒忍精进,禅定及智慧,

sì fàn sì shâ dþng yí qiâ zuì shâng fǎ

四梵四摄等,一切最 胜 法。

huî xiàn hãng chãng mǎn dã rþn wú fýn biã

或现行 成 满,得忍无分别;

huî xiàn yì shýng xì zhū fï yǔ guàn dǐng

或现一 生 系,诸佛与灌顶;

huî xiàn shýng wãn xiàng huî fù xiàn yuán juã

或现 声 闻 相 ,或复现缘觉,

chù chù bō niâ pán bù shþ pú tí hãng

处处般涅槃,不舍菩提行。

huî xiàn wãi dì shì huî xiàn wãi fàn wáng

或现为帝释,或现为梵王,

huî tiün nǚ wãi rǎo huî shí dú yàn mî

或天女围绕,或时独宴默,

huî xiàn wãi bǐ qiū jì jìng tiáo qí xÿn

或现为比丘,寂静调其心;

huî xiàn zì zài wáng tǒng lǐ shì jiün fǎ

或现自在王,统理世间法;

huî xiàn qiǎo shù nǚ huî xiàn xiū kǔ xíng

或现巧术女,或现修苦行,

huî xiàn shîu wǔ yù huî xiàn rù zhū chán

或现受五欲,或现入诸禅,

huî xiàn chū shǐ shýng huî shào huî lǎo sǐ

或现初始 生 ,或少或老死,

ruî yǒu sÿ yì zhþ xÿn yí fü kuáng luàn

若有思议者,心疑发 狂 乱;

huî xiàn zài tiün gōng huî xiàn shǐ jiàng shãn

或现在天宫,或现始 降 神,

huî rù huî zhù tüi chãng fï zhuǎn fǎ lún

或入或住胎, 成 佛 转 法轮,

huî shýng huî niâ pán huî xiàn rù xuã táng

或 生 或涅槃,或现入学堂,

huî zài cǎi nǚ zhōng huî lí sú xiū chán

或在采女 中 ,或离俗修禅,

huî zuî pú tí shù zì rán chãng zhâng juã

或坐菩提树,自然 成 正 觉;

huî xiàn zhuǎn fǎ lún huî xiàn shǐ qiú dào

或现 转 法轮,或现始求道,

huî xiàn wãi fï shýn yàn zuî wú liàng chà

或现为佛身,宴坐无 量 刹;

huî xiū bù tuì dào jÿ jí pú tí jù

或修不退道,积集菩提具;

shýn rù wú shù jiã jiý xÿ dào bǐ àn

深入无数劫,皆悉到彼岸。

wú liàng jiã yÿ niàn yÿ niàn wú liàng jiã

无 量 劫一念,一念无 量 劫,

yí qiâ jiã fýi jiã wãi shì shì xiàn jiã

一切劫非劫,为世示现劫。

wú lái wú jÿ jí chãng jiù zhū jiã shì

无来无积集, 成 就诸劫事,

yú yÿ wýi chãn zhōng pǔ jiàn yí qiâ fï

于一微尘 中 ,普见一切佛。

shí füng yí qiâ chù wú chù ãr bù yǒu

十方一切处,无处而不有,

guï tǔ zhîng shýng fǎ cì dì xÿ jiý jiàn

国土 众 生 法,次第悉皆见。

jÿng wú liàng jiã shù jiū jìng bù kþ jìn

经无 量 劫数,究竟不可尽,

pú sà zhÿ zhîng shýng guǎng dà wú yǒu biün

菩萨知众 生,广 大无有边。

bǐ yÿ zhîng shýng shýn wú liàng yÿn yuán qǐ

彼一众 生 身,无量因缘起,

rú zhÿ yÿ wú liàng yí qiâ xÿ yì rán

如知一无 量 ,一切悉亦然。

suí qí suǒ tōng dá jiào zhū wâi xuã zhþ

随其所通达,教诸未学者,

xÿ zhÿ zhîng shýng gýn shàng zhōng xià bù tïng

悉知众 生根,上 中下不同。

yì zhÿ gýn zhuǎn yí yìng huà bù yìng huà

亦知根 转 移,应化不应化,

yÿ gýn yí qiâ gýn zhǎn zhuǎn yÿn yuán lì

一根一切根,展 转 因缘力,

wýi xì gâ chà biã cì dì wú cuî luàn

微细各差别,次第无错乱。

yîu zhÿ qí yù jiþ yí qiâ fán nǎo xí

又知其欲解,一切烦恼习,

yì zhÿ qù lái jÿn suǒ yǒu zhū xÿn xíng

亦知去来今,所有诸心行,

liǎo dá yí qiâ xíng wú lái yì wú qù

了达一切行,无来亦无去,

jì zhÿ qí xíng yǐ wãi shuō wú shàng fǎ

既知其行已,为说无 上 法。

zá rǎn qÿng jìng xíng zhǒng zhǒng xÿ liǎo zhÿ

杂染清净行, 种 种 悉了知,

yÿ niàn dã pú tí chãng jiù yí qiâ zhì

一念得菩提, 成 就一切智。

zhù fï bù sÿ yì jiū jìng zhì huì xÿn

住佛不思议,究竟智慧心,

yÿ niàn xÿ nãng zhÿ yí qiâ zhîng shýng xíng

一念悉能知,一切 众 生 行。

pú sà shãn tōng zhì gōng lì yǐ zì zài

菩萨神通智,功力已自在,

nãng yú yÿ niàn zhōng wǎng yì wú biün chà

能于一念 中 ,往诣无边刹。

rú shì sù jí wǎng jìn yú wú shù jiã

如是速疾往,尽于无数劫,

wú chù ãr bù zhōu mî dîng háo duün fýn

无处而不周,莫动毫端分。

pì rú gōng huàn shÿ shì xiàn zhǒng zhǒng sâ

譬如工幻师,示现 种 种 色,

yú bǐ huàn zhōng qiú wú sâ wú fýi sâ

于彼幻 中 求,无色无非色。

pú sà yì rú shì yǐ füng biàn zhì huàn

菩萨亦如是,以方便智幻,

zhǒng zhǒng jiý shì xiàn chōng mǎn yú shì jiün

种 种 皆示现,充 满于世间。

pì rú jìng rì yuâ jiǎo jìng zài xū kōng

譬如净日月,皎镜在虚空,

yǐng xiàn yú zhîng shuǐ bù wãi shuǐ suǒ zá

影现于 众 水,不为水所杂。

pú sà jìng fǎ lún düng zhÿ yì rú shì

菩萨净法轮,当知亦如是,

xiàn shì jiün xÿn shuǐ bù wãi shì suǒ zá

现世间心水,不为世所杂。

rú rãn shuì mâng zhōng zào zuî zhǒng zhǒng shì

如人睡梦中,造作种 种事,

suÿ jÿng yì qiün suì yÿ yâ wâi zhōng jìn

虽经亿千岁,一夜未 终 尽。

pú sà zhù fǎ xìng shì xiàn yí qiâ shì

菩萨住法性,示现一切事,

wú liàng jiã kþ jí yÿ niàn zhì wú jìn

无 量 劫可极,一念智无尽。

pì rú shün gǔ zhōng jí yǐ gōng diàn jiün

譬如山谷 中 ,及以宫殿间,

zhǒng zhǒng jiý xiǎng yìng ãr shí wú fýn biã

种 种 皆响 应,而实无分别。

pú sà zhù fǎ xìng nãng yǐ zì zài zhì

菩萨住法性,能以自在智,

guǎng chū suí lâi yÿn yì fù wú fýn biã

广 出随类音,亦复无分别。

rú yǒu jiàn yáng yàn xiǎng zhÿ yǐ wãi shuǐ

如有见阳焰, 想 之以为水,

chí zhú bù dã yǐn zhǎn zhuǎn gâng zýng kþ

驰逐不得饮,展 转 更增渴。

zhîng shýng fán nǎo xÿn yìng zhÿ yì rú shì

众 生 烦恼心,应知亦如是,

pú sà qǐ cí mǐn jiù zhÿ lìng chū lí

菩萨起慈愍,救之令出离。

guün sâ rú jù mî shîu rú shuǐ shàng pào

观色如聚沫,受如水 上 泡,

xiǎng rú râ shí yàn zhū hãng rú bü jiüo

想 如热时焰,诸行如芭蕉。

xÿn shí yïu rú huàn shì xiàn zhǒng zhǒng shì

心识犹如幻,示现 种 种 事,

rú shì zhÿ zhū yùn zhì zhþ wú suǒ zhuï

如是知诸蕴,智者无所著。

zhū chù xÿ kōng jì rú jÿ guün dîng zhuǎn

诸处悉空寂,如机关动 转 ,

zhū jiâ xìng yǒng lí wàng xiàn yú shì jiün

诸界性永离,妄现于世间。

pú sà zhù zhýn shí jì miâ dì yÿ yì

菩萨住真实,寂灭第一义,

zhǒng zhǒng guǎng xuün chàng ãr xÿn wú suǒ yÿ

种 种 广宣畅,而心无所依。

wú lái yì wú qù yì fù wú yǒu zhù

无来亦无去,亦复无有住,

fán nǎo yâ kǔ yÿn sün zhǒng hãng liú zhuǎn

烦恼业苦因,三 种 恒流 转 。

yuán qǐ fýi yǒu wú fýi shí yì fýi xū

缘起非有无,非实亦非虚,

rú shì rù zhōng dào shuō zhÿ wú suǒ zhuï

如是入 中 道,说之无所著。

nãng yú yÿ niàn zhōng pǔ xiàn sün shì xÿn

能于一念 中 ,普现三世心,

yù sâ wú sâ jiâ yí qiâ zhǒng zhǒng shì

欲色无色界,一切 种 种 事。

suí shùn sün lǜ yí yǎn shuō sün xiâ tuō

随顺三律仪,演说三解脱,

jiàn lì sün châng dào chãng jiù yí qiâ zhì

建立三 乘 道, 成 就一切智。

liǎo dá chǔ fýi chǔ zhū yâ jí zhū gýn

了达处非处,诸业及诸根,

jiâ jiþ yǔ chán dìng yí qiâ zhì chǔ dào

界解与禅定,一切至处道。

sù mìng niàn tiün yǎn miâ chú yí qiâ huî

宿命念天眼,灭除一切惑,

zhÿ fï shí zhǒng lì ãr wâi nãng chãng jiù

知佛十 种 力,而未能 成 就。

liǎo dá zhū fǎ kōng ãr cháng qiú miào fǎ

了达诸法空,而 常 求妙法,

bù yǔ fán nǎo hã ãr yì bù jìn lîu

不与烦恼合,而亦不尽漏。

guǎng zhÿ chū lí dào ãr yǐ dù zhîng shýng

广 知出离道,而以度众 生 ,

yú cǐ dã wú wâi bù shþ xiū zhū hãng

于此得无畏,不舍修诸行。

wú miù wú wãi dào yì bù shÿ zhâng niàn

无谬无违道,亦不失 正 念,

jÿng jìn yù sün mâi guün huì wú sǔn jiǎn

精进欲三昧,观慧无损减。

sün jù jiý qÿng jìng sün shì xÿ míng dá

三聚皆清净,三世悉明达,

dà cí mǐn zhîng shýng yí qiâ wú zhàng ài

大慈愍众 生,一切无障碍。

yïu rù cǐ fǎ mãn dã chãng rú shì xíng

由入此法门,得 成 如是行,

wǒ shuō qí shǎo fýn gōng dã zhuüng yán yì

我说其少分,功德 庄 严义。

qiïng yú wú shù jiã shuō bǐ xíng wú jìn

穷 于无数劫,说彼行无尽,

wǒ jÿn shuō shǎo fýn rú dà dì yÿ chãn

我今说少分,如大地一尘。

yÿ yú fï zhì zhù qǐ yú qí tâ xiǎng

依于佛智住,起于奇特 想 ,

xiū xíng zuì shâng hãng jù zú dà cí býi

修行最 胜 行,具足大慈悲。

jÿng qín zì ün yǐn jiào huà zhū hán shí

精勤自安隐,教化诸含识,

ün zhù jìng jiâ zhōng jù zhū shîu jì xíng

安住净戒 中 ,具诸授记行。

nãng rù fï gōng dã zhîng shýng xíng jí chà

能入佛功德, 众 生 行及刹,

jiã shì xÿ yì zhÿ wú yǒu pí yàn xiǎng

劫世悉亦知,无有疲厌 想 。

chà biã zhì zǒng chí tōng dá zhýn shí yì

差别智总持,通达真实义,

sÿ wãi shuō wú bǐ jì jìng dþng zhâng juã

思惟说无比,寂静等 正 觉。

fü yú pǔ xián xÿn jí xiū qí xíng yuàn

发于普贤心,及修其行愿,

cí býi yÿn yuán lì qù dào yì qÿng jìng

慈悲因缘力,趣道意清净。

xiū xíng bō luï mì jiū jìng suí juã zhì

修行波罗蜜,究竟随觉智,

zhâng zhÿ lì zì zài chãng wú shàng pú tí

证 知力自在,成 无上 菩提。

chãng jiù píng dþng zhì yǎn shuō zuì shâng fǎ

成 就平等智,演说最 胜 法,

nãng chí jù miào biàn dǎi dã fǎ wáng chù

能持具妙辩,逮得法王处。

yuǎn lí yú zhū zhuï yǎn shuō xÿn píng dþng

远离于诸著,演说心平等,

chū shýng yú zhì huì biàn huà dã pú tí

出 生 于智慧,变化得菩提。

zhù chí yí qiâ jiã zhì zhþ dà xÿn wâi

住持一切劫,智者大欣慰,

shýn rù jí yÿ zhǐ wú wâi wú yí huî

深入及依止,无畏无疑惑。

liǎo dá bù sÿ yì qiǎo mì shàn fýn biã

了达不思议,巧密善分别,

shàn rù zhū sün mâi pǔ jiàn zhì jìng jiâ

善入诸三昧,普见智境界。

jiū jìng zhū xiâ tuō yïu xì zhū tōng míng

究竟诸解脱,游戏诸通明,

chán fù xÿ yǒng lí yuán lín zì yïu chù

缠缚悉永离,园林恣游处。

bái fǎ wãi gōng diàn zhū hãng kþ xÿn lâ

白法为宫殿,诸行可欣乐,

xiàn wú liàng zhuüng yán yú shì xÿn wú dîng

现无量 庄 严,于世心无动。

shýn xÿn shàn guün chá miào biàn nãng küi yǎn

深心善观察,妙辩能开演,

qÿng jìng pú tí yìn zhì guüng zhào yí qiâ

清净菩提印,智 光 照一切。

suǒ zhù wú dþng bǐ qí xÿn bù xià liâ

所住无等比,其心不下劣,

lì zhì rú dà shün zhîng dã ruî shýn hǎi

立志如大山, 种 德若深海。

rú bǎo ün zhù fǎ pÿ jiǎ shì yuàn xÿn

如宝安住法,被甲誓愿心,

fü qǐ yú dà shì jiū jìng wú nãng huài

发起于大事,究竟无能坏。

dã shîu pú tí jì ün zhù guǎng dà xÿn

得授菩提记,安住 广 大心,

bì zàng wú qiïng jìn juã wù yí qiâ fǎ

秘藏无 穷 尽,觉悟一切法。

shì zhì jiý zì zài miào yîng wú zhàng ài

世智皆自在,妙用无 障 碍,

zhîng shýng yí qiâ chà jí yǐ zhǒng zhǒng fǎ

众 生一切刹,及以种 种法。

shýn yuàn yǔ jìng jiâ zhì huì shãn tōng dþng

身愿与境界,智慧神通等,

shì xiàn yú shì jiün wú liàng bǎi qiün yì

示现于世间,无 量 百千亿。

yïu xì jí jìng jiâ zì zài wú nãng zhì

游戏及境界,自在无能制,

lì wú wâi bù gîng yí qiâ yâ zhuüng yán

力无畏不共,一切业 庄 严。

zhū shýn jí shýn yâ yǔ jí jìng xiū yǔ

诸身及身业,语及净修语,

yǐ dã shǒu hù gù chãng bàn shí zhǒng shì

以得守护故, 成 办十 种 事。

pú sà xÿn fü xÿn jí yǐ xÿn zhōu biàn

菩萨心发心,及以心周遍,

zhū gýn wú sàn dîng huî dã zuì shâng gýn

诸根无散动,获得最 胜 根。

shýn xÿn zýng shâng xÿn yuǎn lí yú chǎn kuáng

深心增 胜 心,远离于谄 诳 ,

zhǒng zhǒng juã dìng jiþ pǔ rù yú shì jiün

种 种 决定解,普入于世间。

shþ bǐ fán nǎo xí qǔ zÿ zuì shâng dào

舍彼烦恼习,取兹最 胜 道,

qiǎo xiū shǐ yuán mǎn dǎi chãng yí qiâ zhì

巧修使圆满,逮 成 一切智。

lí tuì rù zhâng wâi juã dìng zhâng jì miâ

离退入 正 位,决定 证 寂灭,

chū shýng fï fǎ dào chãng jiù gōng dã hào

出 生 佛法道, 成 就功德号。

dào jí wú liàng dào nǎi zhì zhuüng yán dào

道及无量道,乃至 庄 严道,

cì dì shàn ün zhù xÿ jiý wú suǒ zhuï

次第善安住,悉皆无所著。

shǒu zú jí fù zàng jÿn güng yǐ wãi xÿn

手足及腹藏,金刚以为心,

pÿ yǐ cí üi jiǎ jù zú zhîng qì zhàng

被以慈哀甲,具足 众 器 仗 ,

zhì shǒu míng dá yǎn pú tí hãng wãi þr

智首明达眼,菩提行为耳。

qÿng jìng jiâ wãi bí miâ àn wú zhàng ài

清净戒为鼻,灭暗无 障 碍,

biàn cái yǐ wãi shã wú chù bù zhì shýn

辩才以为舌,无处不至身。

zuì shâng zhì wãi xÿn xíng zhù xiū zhū yâ

最 胜 智为心,行住修诸业,

dào chǎng shÿ zǐ zuî fàn wî kōng wãi zhù

道 场 师子坐,梵卧空为住。

suǒ xíng jí guün chá pǔ zhào rú lái jìng

所行及观察,普照如来境,

biàn guün zhîng shýng xíng fân xùn jí xiào hǒu

遍观 众 生 行,奋迅及哮吼。

lí tün xíng jìng shÿ shþ màn chí jìng jiâ

离贪行净施,舍慢持净戒,

bù chýn cháng rþn rǔ bú xiâ hãng jÿng jìn

不嗔 常 忍辱,不懈恒精进。

chán dìng dã zì zài zhì huì wú suǒ xíng

禅定得自在,智慧无所行,

cí jì býi wú juàn xǐ fǎ shþ fán nǎo

慈济悲无倦,喜法舍烦恼。

yú zhū jìng jiâ zhōng zhÿ yì yì zhÿ fǎ

于诸境界 中 ,知义亦知法,

fú dã xÿ chãng mǎn zhì huì rú lì jiàn

福德悉 成 满,智慧如利剑。

pǔ zhào lâ duō wãn míng le qù xiàng fǎ

普照乐多闻,明了趣 向 法,

zhÿ mï jí mï dào shì yuàn xián shþ lí

知魔及魔道,誓愿咸舍离。

jiàn fï yǔ fï yâ fü xÿn jiý shâ qǔ

见佛与佛业,发心皆摄取,

lí màn xiū zhì huì bù wãi mï lì chí

离慢修智慧,不为魔力持。

wãi fï suǒ shâ chí yì wãi fǎ suǒ chí

为佛所摄持,亦为法所持,

xiàn zhù dōu shuài tiün yîu xiàn bǐ mìng zhōng

现住兜 率 天,又现彼命 终 。

shì xiàn zhù mǔ tüi yì xiàn wýi xì qù

示现住母胎,亦现微细趣,

xiàn shýng jí wýi xiào yì xiàn xíng qÿ bù

现 生 及微笑,亦现行七步。

shì xiū zhîng jì shù yì shì chǔ shýn gōng

示修 众 技术,亦示处深宫,

chū jiü xiū kǔ xíng wǎng yì yú dào chǎng

出家修苦行,往诣于道 场 。

duün zuî fàng guüng míng juã wù zhū qún shýng

端坐放 光 明,觉悟诸群 生 ,

xiáng mï chãng zhâng juã zhuǎn wú shàng fǎ lún

降魔成 正觉,转无上法轮,

suǒ xiàn xÿ yǐ zhōng rù yú dà niâ pán

所现悉已 终 ,入于大涅槃。

bǐ zhū pú sà hãng wú liàng jiã xiū xí

彼诸菩萨行,无 量 劫修习,

guǎng dà wú yǒu biün wǒ jÿn shuō shǎo fýn

广 大无有边,我今说少分。

suÿ lìng wú liàng zhîng ün zhù fï gōng dã

虽令无 量 众 ,安住佛功德,

zhîng shýng jí fǎ zhōng bì jìng wú suǒ qǔ

众 生 及法中,毕竟无所取。

jù zú rú shì xíng yïu xì zhū shãn tōng

具足如是行,游戏诸神通,

máo duün zhì zhîng chà jÿng yú yì qiün jiã

毛端置 众 刹,经于亿千劫。

zhǎng chí wú liàng chà biàn wǎng shýn wú juàn

掌 持无 量 刹,遍往身无倦,

hái lái zhì bþn chù zhîng shýng bù zhÿ juã

还来置本处, 众 生 不知觉。

pú sà yǐ yí qiâ zhǒng zhǒng zhuüng yán chà

菩萨以一切,种 种 庄 严刹,

zhì yú yÿ máo kǒng zhýn shí xÿ lìng jiàn

置于一毛孔,真实悉令见。

fù yǐ yÿ máo kǒng pǔ nà yí qiâ hǎi

复以一毛孔,普纳一切海,

dà hǎi wú zýng jiǎn zhîng shýng bù ráo hài

大海无增减, 众 生 不娆害。

wú liàng tiþ wãi shün shǒu zhí suì wãi chãn

无 量 铁围山,手执碎为尘,

yÿ chãn xià yÿ chà jìn cǐ zhū chãn shù

一尘下一刹,尽此诸尘数。

yǐ cǐ zhū chãn chà fù gýng mî wãi chãn

以此诸尘刹,复更末为尘,

rú shì chãn kþ zhÿ pú sà zhì nán liàng

如是尘可知,菩萨智难 量 。

yú yÿ máo kǒng zhōng fàng wú liàng guüng míng

于一毛孔中,放无量 光明,

rì yuâ xÿng xiù guüng mï ní zhū huǒ guüng

日月星宿 光 ,摩尼珠火 光 。

jí yǐ zhū tiün guüng yí qiâ jiý yìng bì

及以诸天 光 ,一切皆映蔽。

miâ zhū â dào kǔ wãi shuō wú shàng fǎ

灭诸恶道苦,为说无 上 法,

yí qiâ zhū shì jiün zhǒng zhǒng chà biã yÿn

一切诸世间, 种 种 差别音,

pú sà yǐ yÿ yÿn yí qiâ jiý nãng yǎn

菩萨以一音,一切皆能演。

juã dìng fýn biã shuō yí qiâ zhū fï fǎ

决定分别说,一切诸佛法,

pǔ shǐ zhū qún shýng wãn zhÿ dà huün xǐ

普使诸群 生 ,闻之大欢喜。

guî qù yí qiâ jiã ün zhì wâi lái jÿn

过去一切劫,安置未来今,

wâi lái xiàn zài jiã huí zhì guî qù shì

未来现在劫,回置过去世。

shì xiàn wú liàng chà shüo rán jí chãng zhù

示现无 量 刹,烧然及 成 住,

yí qiâ zhū shì jiün xÿ zài yÿ máo kǒng

一切诸世间,悉在一毛孔。

wâi lái jí xiàn zài yí qiâ shí füng fï

未来及现在,一切十方佛,

mí bù yú shýn zhōng fýn míng ãr xiǎn xiàn

靡不于身 中 ,分明而显现。

shýn zhÿ biàn huà fǎ shàn yìng zhîng shýng xÿn

深知变化法,善应 众 生 心,

shì xiàn zhǒng zhǒng shýn ãr jiý wú suǒ zhuï

示现 种 种 身,而皆无所著。

huî xiàn yú liù qù yí qiâ zhîng shýng shýn

或现于六趣,一切 众 生 身,

fàn shì hù shì shýn zhū tiün rãn zhîng shýn

梵释护世身,诸天人 众 身,

shýng wãn yuán juã shýn zhū fï rú lái shýn

声 闻缘觉身,诸佛如来身,

huî xiàn pú sà shýn xiū xíng yí qiâ zhì

或现菩萨身,修行一切智,

shàn rù ruǎn zhōng shàng zhîng shýng zhū xiǎng wǎng

善入软中 上,众 生诸想网。

shì xiàn chãng pú tí jí yǐ zhū fï chà

示现 成 菩提,及以诸佛刹,

le zhÿ zhū xiǎng wǎng yú xiǎng dã zì zài

了知诸 想 网,于 想 得自在。

shì xiū pú sà hãng yí qiâ füng biàn shì

示修菩萨行,一切方便事,

shì xiàn rú shì dþng guǎng dà zhū shãn biàn

示现如是等, 广 大诸神变。

rú shì zhū jìng jiâ jǔ shì mî nãng zhÿ

如是诸境界,举世莫能知,

suÿ xiàn wú suǒ xiàn jiū jìng zhuǎn zýng shàng

虽现无所现,究竟 转 增 上 。

suí shùn zhîng shýng xÿn lìng xíng zhýn shí dào

随顺 众 生 心,令行真实道,

shýn yǔ jí yǔ xÿn píng dþng rú xū kōng

身语及与心,平等如虚空。

jìng jiâ wãi tú xiüng zhîng háng wãi yÿ fú

净戒为涂 香 , 众 行为衣服,

fǎ zýng yán jìng jì yí qiâ zhì mï ní

法缯严净髻,一切智摩尼,

gōng dã mǐ bù zhōu guàn dǐng shýng wáng wâi

功德靡不周,灌顶 升 王位。

bō luï mì wãi lún zhū tōng yǐ wãi xiàng

波罗蜜为轮,诸通以为 象 ,

shãn zú yǐ wãi mǎ zhì huì wãi míng zhū

神足以为马,智慧为明珠,

miào xíng wãi cǎi nǚ sì shâ zhǔ zàng shãn

妙行为采女,四摄主藏神,

füng biàn wãi zhǔ bÿng pú sà zhuàn lún wáng

方便为主兵,菩萨 转 轮王,

sün mâi wãi chãng guō kōng jì wãi gōng diàn

三昧为 城 郭,空寂为宫殿,

cí jiǎ zhì huì jiàn niàn gōng míng lì jiàn

慈甲智慧剑,念弓明利箭。

güo zhüng shãn lì gài jiǒng jiàn zhì huì chuáng

高张神力盖,迥建智慧 幢 ,

rþn lì bù dîng yáo zhí pî mï wáng jūn

忍力不动摇,直破魔王军。

zǒng chí wãi píng dì zhîng xíng wãi hã shuǐ

总持为平地, 众 行为河水,

jìng zhì wãi yǒng quán miào huì zuî shù lín

净智为涌泉,妙慧作树林。

kōng wãi chãng jìng chí juã fýn hàn dàn huü

空为 澄 净池,觉分菡萏华,

shãn lì zì zhuüng yán sün mâi cháng yú lâ

神力自 庄 严,三昧常 娱乐。

sÿ wãi wãi cǎi nǚ gün lù wãi mþi shí

思惟为采女,甘露为美食,

jiþ tuō wâi wãi jiüng yïu xì yú sün châng

解脱味为 浆 ,游戏于三 乘 。

cǐ zhū pú sà hãng wýi miào zhuǎn zýng shàng

此诸菩萨行,微妙 转 增 上 ,

wú liàng jiã xiū xíng qí xÿn bù yàn zú

无 量 劫修行,其心不厌足。

gîng yǎng yí qiâ fï yán jìng yí qiâ chà

供养一切佛,严净一切刹,

pǔ lìng yí qiâ zhîng ün zhù yí qiâ zhì

普令一切 众 ,安住一切智。

yí qiâ chà wýi chãn xÿ kþ zhÿ qí shù

一切刹微尘,悉可知其数,

yí qiâ xū kōng jiâ yÿ shü kþ dù liàng

一切虚空界,一沙可度 量 。

yí qiâ zhîng shýng xÿn niàn niàn kþ shǔ zhÿ

一切 众 生 心,念念可数知,

fï zǐ zhū gōng dã shuō zhÿ bù kþ jìn

佛子诸功德,说之不可尽。

yù jù cǐ gōng dã jí zhū shàng miào fǎ

欲具此功德,及诸 上 妙法,

yù shǐ zhū zhîng shýng lí kǔ cháng ün lâ

欲使诸众 生,离苦常 安乐。

yù lìng shýn yǔ yì xÿ yǔ zhū fï dþng

欲令身语意,悉与诸佛等,

yìng fü jÿn güng xÿn xuã cǐ gōng dã xíng

应发金刚心,学此功德行。