您当前位置:首页 > 楞严经入门

楞严经第五卷拼音版

 修行楞严经会给我们带来很多的帮助,所以我们在修行楞严经的时候一定要认真,就能够使我们了解到其中的内容,从而使我们收获到更多的知识。接下来就让我们来了解一下楞严经第五卷拼音版吧,希望通过下面的介绍能够对大家有所帮助。

 楞严经第五卷拼音版

 ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.如rú来lái虽suī说shuō.第dì二èr义yì门mén.今jīn观ɡuān世shì间jiān.解jiě结jié之zhī人rén.若ruò不bú知zhī其qí.所suǒ结jié之zhī元yuán.我wǒ信xìn是shì人rén.终zhōnɡ不bù能nénɡ解jiě.

 世shì尊zūn.我wǒ及jí会huì中zhōnɡ.有yǒu学xué声shēnɡ闻wén.亦yì复fù如rú是shì.从cónɡ无wú始shǐ际jì.与yǔ诸zhū无wú明mínɡ.俱jù灭miè俱jù生shēnɡ.虽suī得dé如rú是shì.多duō闻wén善shàn根ɡēn.名mínɡ为wéi出chū家jiā.犹yóu隔ɡé日rì疟nüè.惟wéi愿yuàn大dà慈cí.哀āi愍mǐn沦lún溺nì.今jīn日rì身shēn心xīn.云yún何hé是shì结jié.从cónɡ何hé名mínɡ解jiě.亦yì令lìnɡ未wèi来lái.苦kǔ难nàn众zhònɡ生shēnɡ.得dé免miǎn轮lún回huí.不bú落luò三sān有yǒu.作zuò是shì语yǔ已yǐ.普pǔ及jí大dà众zhònɡ.五wǔ体tǐ投tóu地dì.雨yǔ泪lèi翘qiáo诚chénɡ.伫zhù佛fó如rú来lái.无wú上shànɡ开kāi示shì.

 尔ěr时shí世shì尊zūn.怜lián愍mǐn阿ā难nán.及jí诸zhū会huì中zhōnɡ.诸zhū有yǒu学xué者zhě.亦yì为wèi未wèi来lái.一yī切qiè众zhònɡ生shēnɡ.为wèi出chū世shì因yīn.作zuò将jiānɡ来lái眼yǎn.以yǐ阎yán浮fú檀tán.紫zǐ金jīn光ɡuānɡ手shǒu.摩mó阿ā难nán顶dǐnɡ.即jí时shí十shí方fānɡ.普pǔ佛fó世shì界jiè.六liù种zhǒnɡ震zhèn动dònɡ.微wēi尘chén如rú来lái.住zhù世shì界jiè者zhě.各ɡè有yǒu宝bǎo光ɡuānɡ.从cónɡ其qí顶dǐnɡ出chū.其qí光ɡuānɡ同tónɡ时shí.于yú彼bǐ世shì界jiè.来lái祇qí陀tuó林lín.灌ɡuàn如rú来lái顶dǐnɡ.是shì诸zhū大dà众zhònɡ.得dé未wèi曾cénɡ有yǒu.

 于yú是shì阿ā难nán.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.俱jù闻wén十shí方fānɡ.微wēi尘chén如rú来lái.异yì口kǒu同tónɡ音yīn.告ɡào阿ā难nán言yán.善shàn哉zāi阿ā难nán.汝rǔ欲yù识shí知zhī.俱jù生shēnɡ无wú明mínɡ.使shǐ汝rǔ轮lún转zhuǎn.生shēnɡ死sǐ结jié根ɡēn.唯wéi汝rǔ六liù根ɡēn.更ɡènɡ无wú他tā物wù.汝rǔ复fù欲yù知zhī.无wú上shànɡ菩pú提tí.令lìnɡ汝rǔ速sù证zhènɡ.安ān乐lè解jiě脱tuō.寂jì静jìnɡ妙miào常chánɡ.亦yì汝rǔ六liù根ɡēn.更ɡènɡ非fēi他tā物wù.

 阿ā难nán虽suī闻wén.如rú是shì法fǎ音yīn.心xīn犹yóu未wèi明mínɡ.稽qǐ首shǒu白bái佛fó.云yún何hé令lìnɡ我wǒ.生shēnɡ死sǐ轮lún回huí.安ān乐lè妙miào常chánɡ.同tónɡ是shì六liù根ɡēn.更ɡènɡ非fēi他tā物wù.

 佛fó告ɡào阿ā难nán.根ɡēn尘chén同tónɡ源yuán.缚fù脱tuō无wú二èr.识shí性xìnɡ虚xū妄wànɡ.犹yóu如rú空kōnɡ华huā.阿ā难nán.由yóu尘chén发fā知zhī.因yīn根ɡēn有yǒu相xiànɡ.相xiànɡ见jiàn无wú性xìnɡ.同tónɡ于yú交jiāo芦lú.是shì故ɡù汝rǔ今jīn.知zhī见jiàn立lì知zhī.即jí无wú明mínɡ本běn.知zhī见jiàn无wú见jiàn.斯sī即jí涅niè槃pán.无wú漏lòu真zhēn净jìnɡ.云yún何hé是shì中zhōnɡ.更ɡènɡ容rónɡ他tā物wù.

 尔ěr时shí世shì尊zūn.欲yù重chónɡ宣xuān此cǐ义yì.而ér说shuō偈jì言yán.

 真zhēn性xìnɡ有yǒu为wéi空kōnɡ.缘yuán生shēnɡ故ɡù如rú幻huàn.

 无wú为wéi无wú起qǐ灭miè.不bù实shí如rú空kōnɡ华huā.

 言yán妄wànɡ显xiǎn诸zhū真zhēn.妄wànɡ真zhēn同tónɡ二èr妄wànɡ.

 犹yóu非fēi真zhēn非fēi真zhēn.云yún何hé见jiàn所suǒ见jiàn.

 中zhōnɡ间jiān无wú实shí性xìnɡ.是shì故ɡù若ruò交jiāo芦lú.

 结jié解jiě同tónɡ所suǒ因yīn.圣shènɡ凡fán无wú二èr路lù.

 汝rǔ观ɡuān交jiāo中zhōnɡ性xìnɡ.空kōnɡ有yǒu二èr俱jù非fēi.

 迷mí晦huì即jí无wú明mínɡ.发fā明mínɡ便biàn解jiě脱tuō.

 解jiě结jié因yīn次cì第dì.六liù解jiě一yī亦yì亡wánɡ.

 根ɡēn选xuǎn择zé圆yuán通tōnɡ.入rù流liú成chénɡ正zhènɡ觉jué.

 陀tuó那nà微wēi细xì识shí.习xí气qì成chénɡ暴bào流liú.

 真zhēn非fēi真zhēn恐kǒnɡ迷mí.我wǒ常chánɡ不bù开kāi演yǎn.

 自zì心xīn取qǔ自zì心xīn.非fēi幻huàn成chénɡ幻huàn法fǎ.

 不bù取qǔ无wú非fēi幻huàn.非fēi幻huàn尚shànɡ不bù生shēnɡ.

 幻huàn法fǎ云yún何hé立lì.是shì名mínɡ妙miào莲lián华huā.

 金jīn刚ɡānɡ王wánɡ宝bǎo觉jué.如rú幻huàn三sān摩mó提tí.

 弹tán指zhǐ超chāo无wú学xué.此cǐ阿ā毗pí达dá磨mó.

 十shí方fānɡ薄bó伽qié梵fàn.一yī路lù涅niè槃pán门mén.

 于yú是shì阿ā难nán.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.闻wén佛fó如rú来lái.无wú上shànɡ慈cí诲huì.祇qí夜yè伽qié陀tuó.杂zá糅róu精jīnɡ莹yínɡ.妙miào理lǐ清qīnɡ彻chè.心xīn目mù开kāi明mínɡ.叹tàn未wèi曾cénɡ有yǒu.阿ā难nán合hé掌zhǎnɡ.顶dǐnɡ礼lǐ白bái佛fó.我wǒ今jīn闻wén佛fó.无wú遮zhē大dà悲bēi.性xìnɡ净jìnɡ妙miào常chánɡ.真zhēn实shí法fǎ句jù.心xīn犹yóu未wèi达dá.六liù解jiě一yī亡wánɡ.舒shū结jié伦lún次cì.惟wéi垂chuí大dà慈cí.再zài愍mǐn斯sī会huì.及jí与yǔ将jiānɡ来lái.施shī以yǐ法fǎ音yīn.洗xǐ涤dí沉chén垢ɡòu.

 即jí时shí如rú来lái.于yú师shī子zǐ座zuò.整zhěnɡ涅niè槃pán僧sēnɡ.敛liǎn僧sēnɡ伽qié梨lí.揽lǎn七qī宝bǎo几jī.引yǐn手shǒu于yú几jī.取qǔ劫jié波bō罗luó天tiān.所suǒ奉fènɡ花huā巾jīn.于yú大dà众zhònɡ前qián.绾wǎn成chénɡ一yī结jié.示shì阿ā难nán言yán.此cǐ名mínɡ何hé等děnɡ.阿ā难nán大dà众zhònɡ.俱jù白bái佛fó言yán.此cǐ名mínɡ为wéi结jié.于yú是shì如rú来lái.绾wǎn叠dié花huā巾jīn.又yòu成chénɡ一yī结jié.重chónɡ问wèn阿ā难nán.此cǐ名mínɡ何hé等děnɡ.阿ā难nán大dà众zhònɡ.又yòu白bái佛fó言yán.此cǐ亦yì名mínɡ结jié.

 如rú是shì伦lún次cì.绾wǎn叠dié花huā巾jīn.总zǒnɡ成chénɡ六liù结jié.一yī一yī结jié成chénɡ.皆jiē取qǔ手shǒu中zhōnɡ.所suǒ成chénɡ之zhī结jié.持chí问wèn阿ā难nán.此cǐ名mínɡ何hé等děnɡ.阿ā难nán大dà众zhònɡ.亦yì复fù如rú是shì.次cì第dì酬chóu佛fó.此cǐ名mínɡ为wéi结jié.佛fó告ɡào阿ā难nán.我wǒ初chū绾wǎn巾jīn.汝rǔ名mínɡ为wéi结jié.此cǐ叠dié花huā巾jīn.先xiān实shí一yī条tiáo.第dì二èr第dì三sān.云yún何hé汝rǔ曹cáo.复fù名mínɡ为wéi结jié.

 阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.此cǐ宝bǎo叠dié花huā.缉jī绩jì成chénɡ巾jīn.虽suī本běn一yī体tǐ.如rú我wǒ思sī惟wéi.如rú来lái一yī绾wǎn.得dé一yī结jié名mínɡ.若ruò百bǎi绾wǎn成chénɡ.终zhōnɡ名mínɡ百bǎi结jié.何hé况kuànɡ此cǐ巾jīn.只zhǐ有yǒu六liù结jié.终zhōnɡ不bú至zhì七qī.亦yì不bù停tínɡ五wǔ.云yún何hé如rú来lái.只zhǐ许xǔ初chū时shí.第dì二èr第dì三sān.不bù名mínɡ为wéi结jié.

 佛fó告ɡào阿ā难nán.此cǐ宝bǎo花huā巾jīn.汝rǔ知zhī此cǐ巾jīn.元yuán止zhǐ一yī条tiáo.我wǒ六liù绾wǎn时shí.名mínɡ有yǒu六liù结jié.汝rǔ审shěn观ɡuān察chá.巾jīn体tǐ是shì同tónɡ.因yīn结jié有yǒu异yì.于yú意yì云yún何hé.初chū绾wǎn结jié成chénɡ.名mínɡ为wéi第dì一yī.如rú是shì乃nǎi至zhì.第dì六liù结jié生shēnɡ.吾wú今jīn欲yù将jiānɡ.第dì六liù结jié名mínɡ.成chénɡ第dì一yī不fǒu.

 不fǒu也yě世shì尊zūn.六liù结jié若ruò存cún.斯sī第dì六liù名mínɡ.终zhōnɡ非fēi第dì一yī.纵zònɡ我wǒ历lì生shēnɡ.尽jìn其qí明mínɡ辨biàn.如rú何hé令lìnɡ是shì.六liù结jié乱luàn名mínɡ.佛fó言yán如rú是shì.六liù结jié不bù同tónɡ.循xún顾ɡù本běn因yīn.一yī巾jīn所suǒ造zào.令lìnɡ其qí杂zá乱luàn.终zhōnɡ不bù得dé成chénɡ.则zé汝rǔ六liù根ɡēn.亦yì复fù如rú是shì.毕bì竟jìnɡ同tónɡ中zhōnɡ.生shēnɡ毕bì竟jìnɡ异yì.

 佛fó告ɡào阿ā难nán.汝rǔ必bì嫌xián此cǐ.六liù结jié不bù成chénɡ.愿yuàn乐lè一yī成chénɡ.复fù云yún何hé得dé.阿ā难nán言yán.此cǐ结jié若ruò存cún.是shì非fēi锋fēnɡ起qǐ.于yú中zhōnɡ自zì生shēnɡ.此cǐ结jié非fēi彼bǐ.彼bǐ结jié非fēi此cǐ.如rú来lái今jīn日rì.若ruò总zǒnɡ解jiě除chú.结jié若ruò不bù生shēnɡ.则zé无wú彼bǐ此cǐ.尚shànɡ不bù名mínɡ一yī.六liù云yún何hé成chénɡ.

 佛fó言yán.六liù解jiě一yī亡wánɡ.亦yì复fù如rú是shì.由yóu汝rǔ无wú始shǐ.心xīn性xìnɡ狂kuánɡ乱luàn.知zhī见jiàn妄wànɡ发fā.发fā妄wànɡ不bù息xī.劳láo见jiàn发fā尘chén.如rú劳láo目mù睛jīnɡ.则zé有yǒu狂kuánɡ华huā.于yú湛zhàn精jīnɡ明mínɡ.无wú因yīn乱luàn起qǐ.一yī切qiè世shì间jiān.山shān河hé大dà地dì.生shēnɡ死sǐ涅niè槃pán.皆jiē即jí狂kuánɡ劳láo.颠diān倒dǎo华huā相xiànɡ.

 阿ā难nán言yán.此cǐ劳láo同tónɡ结jié.云yún何hé解jiě除chú.如rú来lái以yǐ手shǒu.将jiānɡ所suǒ结jié巾jīn.偏piān掣chè其qí左zuǒ.问wèn阿ā难nán言yán.如rú是shì解jiě不fǒu.不fǒu也yě世shì尊zūn.旋xuán复fù以yǐ手shǒu.偏piān牵qiān右yòu边biān.又yòu问wèn阿ā难nán.如rú是shì解jiě不fǒu.不fǒu也yě世shì尊zūn.佛fó告ɡào阿ā难nán.吾wú今jīn以yǐ手shǒu.左zuǒ右yòu各ɡè牵qiān.竟jìnɡ不bù能nénɡ解jiě.汝rǔ设shè方fānɡ便biàn.云yún何hé解jiě成chénɡ.阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.当dānɡ于yú结jié心xīn.解jiě即jí分fēn散sàn.

\

 佛fó告ɡào阿ā难nán.如rú是shì如rú是shì.若ruò欲yù除chú结jié.当dānɡ于yú结jié心xīn.阿ā难nán.我wǒ说shuō佛fó法fǎ.从cónɡ因yīn缘yuán生shēnɡ.非fēi取qǔ世shì间jiān.和hé合hé粗cū相xiànɡ.如rú来lái发fā明mínɡ.世shì出chū世shì法fǎ.知zhī其qí本běn因yīn.随suí所suǒ缘yuán出chū.如rú是shì乃nǎi至zhì.恒hénɡ沙shā界jiè外wài.一yī滴dī之zhī雨yǔ.亦yì知zhī头tóu数shù.现xiàn前qián种zhǒnɡ种zhǒnɡ.松sōnɡ直zhí棘jí曲qǔ.鹄hú白bái乌wū玄xuán.皆jiē了liǎo元yuán由yóu.

 是shì故ɡù阿ā难nán.随suí汝rǔ心xīn中zhōnɡ.选xuǎn择zé六liù根ɡēn.根ɡēn结jié若ruò除chú.尘chén相xiànɡ自zì灭miè.诸zhū妄wànɡ销xiāo亡wánɡ.不bù真zhēn何hé待dài.阿ā难nán.吾wú今jīn问wèn汝rǔ.此cǐ劫jié波bō罗luó巾jīn.六liù结jié现xiàn前qián.同tónɡ时shí解jiě萦yínɡ.得dé同tónɡ除chú不fǒu.

\

 不fǒu也yě世shì尊zūn.是shì结jié本běn以yǐ.次cì第dì绾wǎn生shēnɡ.今jīn日rì当dānɡ须xū.次cì第dì而ér解jiě.六liù结jié同tónɡ体tǐ.结jié不bù同tónɡ时shí.则zé结jié解jiě时shí.云yún何hé同tónɡ除chú.佛fó言yán.六liù根ɡēn解jiě除chú.亦yì复fù如rú是shì.此cǐ根ɡēn初chū解jiě.先xiān得dé人rén空kōnɡ.空kōnɡ性xìnɡ圆yuán明mínɡ.成chénɡ法fǎ解jiě脱tuō.解jiě脱tuō法fǎ已yǐ.俱jù空kōnɡ不bù生shēnɡ.是shì名mínɡ菩pú萨sà.从cónɡ三sān摩mó地dì.得dé无wú生shēnɡ忍rěn.

 阿ā难nán及jí诸zhū大dà众zhònɡ.蒙ménɡ佛fó开kāi示shì.慧huì觉jué圆yuán通tōnɡ.得dé无wú疑yí惑huò.一yī时shí合hé掌zhǎnɡ.顶dǐnɡ礼lǐ双shuānɡ足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ等děnɡ今jīn日rì.身shēn心xīn皎jiǎo然rán.快kuài得dé无wú碍ài.虽suī复fù悟wù知zhī.一yī六liù亡wánɡ义yì.然rán犹yóu未wèi达dá.圆yuán通tōnɡ本běn根ɡēn.

 世shì尊zūn.我wǒ辈bèi飘piāo零línɡ.积jī劫jié孤ɡū露lù.何hé心xīn何hé虑lǜ.预yù佛fó天tiān伦lún.如rú失shī乳rǔ儿ér.忽hū遇yù慈cí母mǔ.若ruò复fù因yīn此cǐ.际jì会huì道dào成chénɡ.所suǒ得dé密mì言yán.还huán同tónɡ本běn悟wù.则zé与yǔ未wèi闻wén.无wú有yǒu差chā别bié.惟wéi垂chuí大dà悲bēi.惠huì我wǒ秘mì严yán.成chénɡ就jiù如rú来lái.最zuì后hòu开kāi示shì.作zuò是shì语yǔ已yǐ.五wǔ体tǐ投tóu地dì.退tuì藏cáng密mì机jī.冀jì佛fó冥mínɡ授shòu.

 尔ěr时shí世shì尊zūn.普pǔ告ɡào众zhònɡ中zhōnɡ.诸zhū大dà菩pú萨sà.及jí诸zhū漏lòu尽jìn.大dà阿ā罗luó汉hàn.汝rǔ等děnɡ菩pú萨sà.及jí阿ā罗luó汉hàn.生shēnɡ我wǒ法fǎ中zhōnɡ.得dé成chénɡ无wú学xué.吾wú今jīn问wèn汝rǔ.最zuì初chū发fā心xīn.悟wù十shí八bā界jiè.谁shuí为wéi圆yuán通tōnɡ.从cónɡ何hé方fānɡ便biàn.入rù三sān摩mó地dì.

 憍jiāo陈chén那nà五wǔ比bǐ丘qiū.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ在zài鹿lù苑yuàn.及jí于yú鸡jī园yuán.观ɡuān见jiàn如rú来lái.最zuì初chū成chénɡ道dào.于yú佛fó音yīn声shēnɡ.悟wù明mínɡ四sì谛dì.佛fó问wèn比bǐ丘qiū.我wǒ初chū称chēnɡ解jiě.如rú来lái印yìn我wǒ.名mínɡ阿ā若ruò多duō.妙miào音yīn密mì圆yuán.我wǒ于yú音yīn声shēnɡ.得dé阿ā罗luó汉hàn.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.如rú我wǒ所suǒ证zhènɡ.音yīn声shēnɡ为wéi上shànɡ.

 优yōu波bō尼ní沙shā陀tuó.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ亦yì观ɡuān佛fó.最zuì初chū成chénɡ道dào.观ɡuān不bú净jìnɡ相xiànɡ.生shēnɡ大dà厌yàn离lí.悟wù诸zhū色sè性xìnɡ.以yǐ从cónɡ不bú净jìnɡ.白bái骨ɡǔ微wēi尘chén.归ɡuī于yú虚xū空kōnɡ.空kōnɡ色sè二èr无wú.成chénɡ无wú学xué道dào.如rú来lái印yìn我wǒ.名mínɡ尼ní沙shā陀tuó.尘chén色sè既jì尽jìn.妙miào色sè密mì圆yuán.我wǒ从cónɡ色sè相xiàng.得dé阿ā罗luó汉hàn.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.如rú我wǒ所suǒ证zhènɡ.色sè因yīn为wéi上shànɡ.

 香xiānɡ严yán童tónɡ子zǐ.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ闻wén如rú来lái.教jiāo我wǒ谛dì观ɡuān.诸zhū有yǒu为wéi相xiànɡ.我wǒ时shí辞cí佛fó.宴yàn晦huì清qīnɡ斋zhāi.见jiàn诸zhū比bǐ丘qiū.烧shāo沉chén水shuǐ香xiānɡ.香xiānɡ气qì寂jì然rán.来lái入rù鼻bí中zhōnɡ.我wǒ观ɡuān此cǐ气qì.非fēi木mù非fēi空kōnɡ.非fēi烟yān非fēi火huǒ.去qù无wú所suǒ著zhuó.来lái无wú所suǒ从cónɡ.

 由yóu是shì意yì销xiāo.发fā明mínɡ无wú漏lòu.如rú来lái印yìn我wǒ.得dé香xiānɡ严yán号hào.尘chén气qì倏shū灭miè.妙miào香xiānɡ密mì圆yuán.我wǒ从cónɡ香xiānɡ严yán.得dé阿ā罗luó汉hàn.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.如rú我wǒ所suǒ证zhènɡ.香xiānɡ严yán为wéi上shànɡ.

 药yào王wánɡ药yào上shànɡ.二èr法fǎ王wánɡ子zǐ.并bìnɡ在zài会huì中zhōnɡ.五wǔ百bǎi梵fàn天tiān.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ无wú始shǐ劫jié.为wéi世shì良liánɡ医yī.口kǒu中zhōnɡ尝chánɡ此cǐ.娑suō婆pó世shì界jiè.草cǎo木mù金jīn石shí.名mínɡ数shù凡fán有yǒu.十shí万wàn八bā千qiān.

 如rú是shì悉xī知zhī.苦kǔ醋cù咸xián淡dàn.甘ɡān辛xīn等děnɡ味wèi.并bìnɡ诸zhū和hé合hé.俱jù生shēnɡ变biàn异yì.是shì冷lěnɡ是shì热rè.有yǒu毒dú无wú毒dú.悉xī能nénɡ遍biàn知zhī.承chénɡ事shì如rú来lái.了liǎo知zhī味wèi性xìnɡ.非fēi空kōnɡ非fēi有yǒu.非fēi即jí身shēn心xīn.非fēi离lí身shēn心xīn.分fēn别bié味wèi因yīn.从cónɡ是shì开kāi悟wù.蒙ménɡ佛fó如rú来lái.印yìn我wǒ昆kūn季jì.药yào王wánɡ药yào上shànɡ.二èr菩pú萨sà名mínɡ.今jīn于yú会huì中zhōnɡ.为wéi法fǎ王wánɡ子zǐ.因yīn味wèi觉jué明mínɡ.位wèi登dēnɡ菩pú萨sà.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.如rú我wǒ所suǒ证zhènɡ.味wèi因yīn为wéi上shànɡ.

 跋bá陀tuó婆pó罗luó.并bìnɡ其qí同tónɡ伴bàn.十shí六liù开kāi士shì.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ等děnɡ先xiān于yú.威wēi音yīn王wánɡ佛fó.闻wén法fǎ出chū家jiā.于yú浴yù僧sēnɡ时shí.随suí例lì入rù室shì.忽hū悟wù水shuǐ因yīn.既jì不bù洗xǐ尘chén.亦yì不bù洗xǐ体tǐ.中zhōnɡ间jiān安ān然rán.得dé无wú所suǒ有yǒu.宿sù习xí无wú忘wànɡ.乃nǎi至zhì今jīn时shí.从cónɡ佛fó出chū家jiā.令lìnɡ得dé无wú学xué.彼bǐ佛fó名mínɡ我wǒ.跋bá陀tuó婆pó罗luó.妙miào触chù宣xuān明mínɡ.成chénɡ佛fó子zǐ住zhù.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.如rú我wǒ所suǒ证zhènɡ.触chù因yīn为wéi上shànɡ.

 摩mó诃hē迦jiā叶shè.及jí紫zǐ金jīn光ɡuānɡ.比bǐ丘qiū尼ní等děnɡ.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ于yú往wǎnɡ劫jié.于yú此cǐ界jiè中zhōnɡ.有yǒu佛fó出chū世shì.名mínɡ日rì月yuè灯dēnɡ.我wǒ得dé亲qīn近jìn.闻wén法fǎ修xiū学xué.佛fó灭miè度dù后hòu.供ɡònɡ养yǎnɡ舍shè利lì.燃rán灯dēnɡ续xù明mínɡ.以yǐ紫zǐ光ɡuānɡ金jīn.涂tú佛fó形xínɡ像xiànɡ.

 自zì尔ěr已yǐ来lái.世shì世shì生shēnɡ生shēnɡ.身shēn常chánɡ圆yuán满mǎn.紫zǐ金jīn光ɡuānɡ聚jù.此cǐ紫zǐ金jīn光ɡuānɡ.比bǐ丘qiū尼ní等děnɡ.即jí我wǒ眷juàn属shǔ.同tónɡ时shí发fā心xīn.我wǒ观ɡuān世shì间jiān.六liù尘chén变biàn坏huài.唯wéi以yǐ空kōnɡ寂jì.修xiū于yú灭miè尽jìn.身shēn心xīn乃nǎi能nénɡ.度dù百bǎi千qiān劫jié.犹yóu如rú弹tán指zhǐ.我wǒ以yǐ空kōnɡ法fǎ.成chénɡ阿ā罗luó汉hàn.世shì尊zūn说shuō我wǒ.头tóu陀tuó为wéi最zuì.妙miào法fǎ开kāi明mínɡ.销xiāo灭miè诸zhū漏lòu.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.如rú我wǒ所suǒ证zhènɡ.法fǎ因yīn为wéi上shànɡ.

 阿ā那nà律lǜ陀tuó.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ初chū出chū家jiā.常chánɡ乐lè睡shuì眠mián.如rú来lái诃hē我wǒ.为wéi畜chù生shēnɡ类lèi.我wǒ闻wén佛fó诃hē.啼tí泣qì自zì责zé.七qī日rì不bù眠mián.失shī其qí双shuānɡ目mù.世shì尊zūn示shì我wǒ.乐lè见jiàn照zhào明mínɡ.金jīn刚ɡānɡ三sān昧mèi.我wǒ不bù因yīn眼yǎn.观ɡuān见jiàn十shí方fānɡ.精jīnɡ真zhēn洞dònɡ然rán.如rú观ɡuān掌zhǎnɡ果ɡuǒ.如rú来lái印yìn我wǒ.成chénɡ阿ā罗luó汉hàn.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.如rú我wǒ所suǒ证zhènɡ.旋xuán见jiàn循xún元yuán.斯sī为wéi第dì一yī.

 周zhōu利lì槃pán特tè迦jiā.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ阙quē诵sònɡ持chí.无wú多duō闻wén性xìnɡ.最zuì初chū值zhí佛fó.闻wén法fǎ出chū家jiā.忆yì持chí如rú来lái.一yī句jù伽qié陀tuó.于yú一yī百bǎi日rì.得dé前qián遗yí后hòu.得dé后hòu遗yí前qián.

 佛fó愍mǐn我wǒ愚yú.教jiāo我wǒ安ān居jū.调tiáo出chū入rù息xī.我wǒ时shí观ɡuān息xī.微wēi细xì穷qiónɡ尽jìn.生shēnɡ住zhù异yì灭miè.诸zhū行xínɡ刹chà那nà.其qí心xīn豁huò然rán.得dé大dà无wú碍ài.乃nǎi至zhì漏lòu尽jìn.成chénɡ阿ā罗luó汉hàn.住zhù佛fó座zuò下xià.印yìn成chénɡ无wú学xué.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.如rú我wǒ所suǒ证zhènɡ.反fǎn息xī循xún空kōnɡ.斯sī为wéi第dì一yī.

 憍jiāo梵fàn钵bō提tí.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ有yǒu口kǒu业yè.于yú过ɡuò去qù劫jié.轻qīnɡ弄nònɡ沙shā门mén.世shì世shì生shēnɡ生shēnɡ.有yǒu牛niú呞shī病bìnɡ.

 如rú来lái示shì我wǒ.一yī味wèi清qīnɡ净jìnɡ.心xīn地dì法fǎ门mén.我wǒ得dé灭miè心xīn.入rù三sān摩mó地dì.观ɡuān味wèi之zhī知zhī.非fēi体tǐ非fēi物wù.应yìng念niàn得dé超chāo.世shì间jiān诸zhū漏lòu.内nèi脱tuō身shēn心xīn.外wài遗yí世shì界jiè.远yuǎn离lí三sān有yǒu.如rú鸟niǎo出chū笼lónɡ.离lí垢ɡòu销xiāo尘chén.法fǎ眼yǎn清qīnɡ净jìnɡ.成chénɡ阿ā罗luó汉hàn.如rú来lái亲qīn印yìn.登dēnɡ无wú学xué道dào.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.如rú我wǒ所suǒ证zhènɡ.还huán味wèi旋xuán知zhī.斯sī为wéi第dì一yī.

 毕bì陵línɡ伽qié婆pó蹉cuō.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ初chū发fā心xīn.从cónɡ佛fó入rù道dào.数shuò闻wén如rú来lái.说shuō诸zhū世shì间jiān.不bù可kě乐lè事shì.乞qǐ食shí城chénɡ中zhōnɡ.心xīn思sī法fǎ门mén.不bù觉jué路lù中zhònɡ.毒dú刺cì伤shānɡ足zú.举jǔ身shēn疼ténɡ痛tònɡ.

 我wǒ念niàn有yǒu知zhī.知zhī此cǐ深shēn痛tònɡ.虽suī觉jué觉jué痛tònɡ.觉jué清qīnɡ净jìnɡ心xīn.无wú痛tònɡ痛tònɡ觉jué.我wǒ又yòu思sī惟wéi.如rú是shì一yī身shēn.宁nìnɡ有yǒu双shuānɡ觉jué.摄shè念niàn未wèi久jiǔ.身shēn心xīn忽hū空kōnɡ.三sān七qī日rì中zhōnɡ.诸zhū漏lòu虚xū尽jìn.成chénɡ阿ā罗luó汉hàn.得dé亲qīn印yìn记jì.发fā明mínɡ无wú学xué.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.如rú我wǒ所suǒ证zhènɡ.纯chún觉jué遗yí身shēn.斯sī为wéi第dì一yī.

 须xū菩pú提tí.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ旷kuànɡ劫jié来lái.心xīn得dé无wú碍ài.自zì忆yì受shòu生shēnɡ.如rú恒hénɡ河hé沙shā.初chū在zài母mǔ胎tāi.即jí知zhī空kōnɡ寂jì.如rú是shì乃nǎi至zhì.十shí方fānɡ成chénɡ空kōnɡ.亦yì令lìnɡ众zhònɡ生shēnɡ.证zhènɡ得dé空kònɡ性xìnɡ.

\

 蒙ménɡ如rú来lái发fā.性xìnɡ觉jué真zhēn空kōnɡ.空kōnɡ性xìnɡ圆yuán明mínɡ.得dé阿ā罗luó汉hàn.顿dùn入rù如rú来lái.宝bǎo明mínɡ空kōnɡ海hǎi.同tónɡ佛fó知zhī见jiàn.印yìn成chénɡ无wú学xué.解jiě脱tuō性xìnɡ空kōnɡ.我wǒ为wéi无wú上shànɡ.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.如rú我wǒ所suǒ证zhènɡ.诸zhū相xiànɡ入rù非fēi.非fēi所suǒ非fēi尽jìn.旋xuán法fǎ归ɡuī无wú.斯sī为wéi第dì一yī.

 舍shè利lì弗fú.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ旷kuànɡ劫jié来lái.心xīn见jiàn清qīnɡ净jìnɡ.如rú是shì受shòu生shēnɡ.如rú恒hénɡ河hé沙shā.世shì出chū世shì间jiān.种zhǒnɡ种zhǒnɡ变biàn化huà.一yī见jiàn则zé通tōnɡ.获huò无wú障zhànɡ碍ài.

 我wǒ于yú中zhōnɡ路lù.逢fénɡ迦jiā叶shè波bō.兄xiōnɡ弟dì相xiānɡ逐zhú.宣xuān说shuō因yīn缘yuán.悟wù心xīn无wú际jì.从cónɡ佛fó出chū家jiā.见jiàn觉jué明mínɡ圆yuán.得dé大dà无wú畏wèi.成chénɡ阿ā罗luó汉hàn.为wéi佛fó长zhǎnɡ子zǐ.从cónɡ佛fó口kǒu生shēnɡ.从cónɡ法fǎ化huà生shēnɡ.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.如rú我wǒ所suǒ证zhènɡ.心xīn见jiàn发fā光ɡuānɡ.光ɡuānɡ极jí知zhī见jiàn.斯sī为wéi第dì一yī.

 普pǔ贤xián菩pú萨sà.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ已yǐ曾cénɡ与yǔ.恒hénɡ沙shā如rú来lái.为wéi法fǎ王wánɡ子zǐ.十shí方fānɡ如rú来lái.教jiāo其qí弟dì子zǐ.菩pú萨sà根ɡēn者zhě.修xiū普pǔ贤xián行xíng.从cónɡ我wǒ立lì名mínɡ.

 世shì尊zūn.我wǒ用yònɡ心xīn闻wén.分fēn别bié众zhònɡ生shēnɡ.所suǒ有yǒu知zhī见jiàn.若ruò于yú他tā方fānɡ.恒hénɡ沙shā界jiè外wài.有yǒu一yī众zhònɡ生shēnɡ.心xīn中zhōnɡ发fā明mínɡ.普pǔ贤xián行xíng者zhě.我wǒ于yú尔ěr时shí.乘chénɡ六liù牙yá象xiànɡ.分fēn身shēn百bǎi千qiān.皆jiē至zhì其qí处chù.纵zònɡ彼bǐ障zhànɡ深shēn.未wèi得dé见jiàn我wǒ.我wǒ与yǔ其qí人rén.暗àn中zhōnɡ摩mó顶dǐnɡ.拥yōnɡ护hù安ān慰wèi.令lìnɡ其qí成chénɡ就jiù.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.我wǒ说shuō本běn因yīn.心xīn闻wén发fā明mínɡ.分fēn别bié自zì在zài.斯sī为wéi第dì一yī.

 孙sūn陀tuó罗luó难nán陀tuó.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ初chū出chū家jiā.从cónɡ佛fó入rù道dào.虽suī具jù戒jiè律lǜ.于yú三sān摩mó地dì.心xīn常chánɡ散sǎn动dònɡ.未wèi获huò无wú漏lòu.世shì尊zūn教jiāo我wǒ.及jí俱jù絺chī罗luó.观ɡuān鼻bí端duān白bái.

 我wǒ初chū谛dì观ɡuān.经jīnɡ三sān七qī日rì.见jiàn鼻bí中zhōnɡ气qì.出chū入rù如rú烟yān.身shēn心xīn内nèi明mínɡ.圆yuán洞dònɡ世shì界jiè.遍biàn成chénɡ虚xū净jìnɡ.犹yóu如rú琉liú璃lí.烟yān相xiànɡ渐jiàn销xiāo.鼻bí息xī成chénɡ白bái.心xīn开kāi漏lòu尽jìn.诸zhū出chū入rù息xī.化huà为wéi光ɡuānɡ明mínɡ.照zhào十shí方fānɡ界jiè.得dé阿ā罗luó汉hàn.世shì尊zūn记jì我wǒ.当dānɡ得dé菩pú提tí.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.我wǒ以yǐ销xiāo息xī.息xī久jiǔ发fā明mínɡ.明mínɡ圆yuán灭miè漏lòu.斯sī为wéi第dì一yī.

 富fù楼lóu那nà弥mí多duō罗luó尼ní子zǐ.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ旷kuànɡ劫jié来lái.辩biàn才cái无wú碍ài.宣xuān说shuō苦kǔ空kōnɡ.深shēn达dá实shí相xiànɡ.如rú是shì乃nǎi至zhì.恒hénɡ沙shā如rú来lái.秘mì密mì法fǎ门mén.我wǒ于yú众zhònɡ中zhōnɡ.微wēi妙miào开kāi示shì.得dé无wú所suǒ畏wèi.

 世shì尊zūn知zhī我wǒ.有yǒu大dà辩biàn才cái.以yǐ音yīn声shēnɡ轮lún.教jiāo我wǒ发fā扬yánɡ.我wǒ于yú佛fó前qián.助zhù佛fó转zhuǎn轮lún.因yīn师shī子zǐ吼hǒu.成chénɡ阿ā罗luó汉hàn.世shì尊zūn印yìn我wǒ.说shuō法fǎ无wú上shànɡ.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.我wǒ以yǐ法fǎ音yīn.降xiánɡ伏fú魔mó怨yuàn.销xiāo灭miè诸zhū漏lòu.斯sī为wéi第dì一yī.

 优yōu波bō离lí.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ亲qīn随suí佛fó.踰yú城chénɡ出chū家jiā.亲qīn观ɡuān如rú来lái.六liù年nián勤qín苦kǔ.亲qīn见jiàn如rú来lái.降xiánɡ伏fú诸zhū魔mó.制zhì诸zhū外wài道dào.解jiě脱tuō世shì间jiān.贪tān欲yù诸zhū漏lòu.承chénɡ佛fó教jiào戒jiè.如rú是shì乃nǎi至zhì.三sān千qiān威wēi仪yí.八bā万wàn微wēi细xì.性xìnɡ业yè遮zhē业yè.悉xī皆jiē清qīnɡ净jìnɡ.身shēn心xīn寂jì灭miè.成chénɡ阿ā罗luó汉hàn.

 我wǒ是shì如rú来lái.众zhònɡ中zhōnɡ纲ɡānɡ纪jì.亲qīn印yìn我wǒ心xīn.持chí戒jiè修xiū身shēn.众zhònɡ推tuī为wéi上shànɡ.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.我wǒ以yǐ执zhí身shēn.身shēn得dé自zì在zài.次cì第dì执zhí心xīn.心xīn得dé通tōnɡ达dá.然rán后hòu身shēn心xīn.一yī切qiè通tōnɡ利lì.斯sī为wéi第dì一yī.

 大dà目mù犍jiān连lián.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ初chū于yú路lù.乞qǐ食shí逢fénɡ遇yù.优yōu楼lóu频pín螺luó.伽qié耶yē.那nà提tí.三sān迦jiā叶shè波bō.宣xuān说shuō如rú来lái.因yīn缘yuán深shēn义yì.我wǒ顿dùn发fā心xīn.得dé大dà通tōnɡ达dá.如rú来lái惠huì我wǒ.袈jiā裟shā著zhuó身shēn.须xū发fà自zì落luò.

 我wǒ游yóu十shí方fānɡ.得dé无wú挂ɡuà碍ài.神shén通tōnɡ发fā明mínɡ.推tuī为wéi无wú上shànɡ.成chénɡ阿ā罗luó汉hàn.宁nìng唯wéi世shì尊zūn.十shí方fānɡ如rú来lái.叹tàn我wǒ神shén力lì.圆yuán明mínɡ清qīnɡ净jìnɡ.自zì在zài无wú畏wèi.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.我wǒ以yǐ旋xuán湛zhàn.心xīn光ɡuānɡ发fā宣xuān.如rú澄dèng浊zhuó流liú.久jiǔ成chénɡ清qīnɡ莹yínɡ.斯sī为wéi第dì一yī.

 乌wù刍chú瑟sè摩mó.于yú如rú来lái前qián.合hé掌zhǎnɡ顶dǐnɡ礼lǐ.佛fó之zhī双shuānɡ足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ常chánɡ先xiān忆yì.久jiǔ远yuǎn劫jié前qián.性xìnɡ多duō贪tān欲yù.有yǒu佛fó出chū世shì.名mínɡ曰yuē空kōnɡ王wánɡ.说shuō多duō淫yín人rén.成chénɡ猛měnɡ火huǒ聚jù.教jiāo我wǒ遍biàn观ɡuān.百bǎi骸hái四sì肢zhī.诸zhū冷lěnɡ暖nuǎn气qì.神shén光ɡuānɡ内nèi凝nínɡ.化huà多duō淫yín心xīn.成chénɡ智zhì慧huì火huǒ.从cónɡ是shì诸zhū佛fó.皆jiē呼hū召zhào我wǒ.名mínɡ为wéi火huǒ头tóu.

 我wǒ以yǐ火huǒ光ɡuānɡ.三sān昧mèi力lì故ɡù.成chénɡ阿ā罗luó汉hàn.心xīn发fā大dà愿yuàn.诸zhū佛fó成chénɡ道dào.我wǒ为wéi力lì士shì.亲qīn伏fú魔mó怨yuàn.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.我wǒ以yǐ谛dì观ɡuān.身shēn心xīn暖nuǎn触chù.无wú碍ài流liú通tōnɡ.诸zhū漏lòu既jì销xiāo.生shēnɡ大dà宝bǎo焰yàn.登dēnɡ无wú上shànɡ觉jué.斯sī为wéi第dì一yī.

 持chí地dì菩pú萨sà.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ念niàn往wǎnɡ昔xī.普pǔ光ɡuānɡ如rú来lái.出chū现xiàn于yú世shì.我wǒ为wéi比bǐ丘qiū.常chánɡ于yú一yī切qiè.要yào路lù津jīn口kǒu.田tián地dì险xiǎn隘ài.有yǒu不bù如rú法fǎ.妨fánɡ损sǔn车chē马mǎ.我wǒ皆jiē平pínɡ填tián.或huò作zuò桥qiáo梁liánɡ.或huò负fù沙shā土tǔ.如rú是shì勤qín苦kǔ.经jīnɡ无wú量liànɡ佛fó.出chū现xiàn于yú世shì.或huò有yǒu众zhònɡ生shēnɡ.于yú阛huán阓huì处chù.要yào人rén擎qínɡ物wù.我wǒ先xiān为wéi擎qínɡ.至zhì其qí所suǒ诣yì.放fànɡ物wù即jí行xínɡ.不bù取qǔ其qí直zhí.

 毗pí舍shě浮fú佛fó.现xiàn在zài世shì时shí.世shì多duō饥jī荒huānɡ.我wǒ为wéi负fù人rén.无wú问wèn远yuǎn近jìn.唯wéi取qǔ一yī钱qián.或huò有yǒu车chē牛niú.被bèi于yú泥ní溺nì.我wǒ有yǒu神shén力lì.为wèi其qí推tuī轮lún.拔bá其qí苦kǔ恼nǎo.时shí国ɡuó大dà王wánɡ.筵yán佛fó设shè斋zhāi.我wǒ于yú尔ěr时shí.平pínɡ地dì待dài佛fó.毗pí舍shě如rú来lái.摩mó顶dǐnɡ谓wèi我wǒ.当dānɡ平pínɡ心xīn地dì.则zé世shì界jiè地dì.一yī切qiè皆jiē平pínɡ.

 我wǒ即jí心xīn开kāi.见jiàn身shēn微wēi尘chén.与yǔ造zào世shì界jiè.所suǒ有yǒu微wēi尘chén.等děnɡ无wú差chā别bié.微wēi尘chén自zì性xìnɡ.不bù相xiānɡ触chù摩mó.乃nǎi至zhì刀dāo兵bīnɡ.亦yì无wú所suǒ触chù.我wǒ于yú法fǎ性xìnɡ.悟wù无wú生shēnɡ忍rěn.成chénɡ阿ā罗luó汉hàn.回huí心xīn今jīn入rù.菩pú萨sà位wèi中zhōnɡ.闻wén诸zhū如rú来lái.宣xuān妙miào莲lián华huā.佛fó知zhī见jiàn地dì.我wǒ先xiān证zhènɡ明mínɡ.而ér为wéi上shànɡ首shǒu.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.我wǒ以yǐ谛dì观ɡuān.身shēn界jiè二èr尘chén.等děnɡ无wú差chā别bié.本běn如rú来lái藏zànɡ.虚xū妄wànɡ发fā尘chén.尘chén销xiāo智zhì圆yuán.成chénɡ无wú上shànɡ道dào.斯sī为wéi第dì一yī.

 月yuè光ɡuānɡ童tónɡ子zǐ.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ忆yì往wǎnɡ昔xī.恒hénɡ河hé沙shā劫jié.有yǒu佛fó出chū世shì.名mínɡ为wéi水shuǐ天tiān.教jiāo诸zhū菩pú萨sà.修xiū习xí水shuǐ观ɡuān.入rù三sān摩mó地dì.观ɡuān于yú身shēn中zhōnɡ.水shuǐ性xìnɡ无wú夺duó.初chū从cónɡ涕tì唾tuò.如rú是shì穷qiónɡ尽jìn.津jīn液yè精jīnɡ血xuè.大dà小xiǎo便biàn利lì.身shēn中zhōnɡ旋xuán复fù.水shuǐ性xìnɡ一yī同tónɡ.见jiàn水shuǐ身shēn中zhōnɡ.与yǔ世shì界jiè外wài.浮fú幢chuánɡ王wánɡ刹chà.诸zhū香xiānɡ水shuǐ海hǎi.等děnɡ无wú差chā别bié.

 我wǒ于yú是shì时shí.初chū成chénɡ此cǐ观ɡuān.但dàn见jiàn其qí水shuǐ.未wèi得dé无wú身shēn.当dānɡ为wéi比bǐ丘qiū.室shì中zhōnɡ安ān禅chán.我wǒ有yǒu弟dì子zǐ.窥kuī窗chuānɡ观ɡuān室shì.唯wéi见jiàn清qīnɡ水shuǐ.遍biàn在zài室shì中zhōnɡ.了liǎo无wú所suǒ见jiàn.童tónɡ稚zhì无wú知zhī.取qǔ一yī瓦wǎ砾lì.投tóu于yú水shuǐ内nèi.激jī水shuǐ作zuò声shēnɡ.顾ɡù盼pàn而ér去qù.我wǒ出chū定dìnɡ后hòu.顿dùn觉jué心xīn痛tònɡ.如rú舍shè利lì弗fú.遭zāo违wéi害hài鬼ɡuǐ.我wǒ自zì思sī惟wéi.今jīn我wǒ已yǐ得dé.阿ā罗luó汉hàn道dào.久jiǔ离lí病bìnɡ缘yuán.云yún何hé今jīn日rì.忽hū生shēnɡ心xīn痛tònɡ.将jiānɡ无wú退tuì失shī.

 尔ěr时shí童tónɡ子zǐ.捷jié来lái我wǒ前qián.说shuō如rú上shànɡ事shì.我wǒ则zé告ɡào言yán.汝rǔ更ɡènɡ见jiàn水shuǐ.可kě即jí开kāi门mén.入rù此cǐ水shuǐ中zhōnɡ.除chú去qù瓦wǎ砾lì.童tónɡ子zǐ奉fènɡ教jiào.后hòu入rù定dìnɡ时shí.还huán复fù见jiàn水shuǐ.瓦wǎ砾lì宛wǎn然rán.开kāi门mén除chú出chū.我wǒ后hòu出chū定dìnɡ.身shēn质zhì如rú初chū.

 逢fénɡ无wú量liànɡ佛fó.如rú是shì至zhì于yú.山shān海hǎi自zì在zài通tōnɡ王wánɡ如rú来lái.方fānɡ得dé亡wánɡ身shēn.与yǔ十shí方fānɡ界jiè.诸zhū香xiānɡ水shuǐ海hǎi.性xìnɡ合hé真zhēn空kōnɡ.无wú二èr无wú别bié.今jīn于yú如rú来lái.得dé童tónɡ真zhēn名mínɡ.预yù菩pú萨sà会huì.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.我wǒ以yǐ水shuǐ性xìnɡ.一yī味wèi流liú通tōnɡ.得dé无wú生shēnɡ忍rěn.圆yuán满mǎn菩pú提tí.斯sī为wéi第dì一yī.

 琉liú璃lí光ɡuānɡ法fǎ王wánɡ子zǐ.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ忆yì往wǎnɡ昔xī.经jīnɡ恒hénɡ沙shā劫jié.有yǒu佛fó出chū世shì.名mínɡ无wú量liànɡ声shēnɡ.开kāi示shì菩pú萨sà.本běn觉jué妙miào明mínɡ.观ɡuān此cǐ世shì界jiè.及jí众zhònɡ生shēnɡ身shēn.皆jiē是shì妄wànɡ缘yuán.风fēnɡ力lì所suǒ转zhuǎn.

 我wǒ于yú尔ěr时shí.观ɡuān界jiè安ān立lì.观ɡuān世shì动dònɡ时shí.观ɡuān身shēn动dònɡ止zhǐ.观ɡuān心xīn动dònɡ念niàn.诸zhū动dònɡ无wú二èr.等děnɡ无wú差chā别bié.我wǒ时shí觉jué了liǎo.此cǐ群qún动dònɡ性xìnɡ.来lái无wú所suǒ从cónɡ.去qù无wú所suǒ至zhì.十shí方fānɡ微wēi尘chén.颠diān倒dǎo众zhònɡ生shēnɡ.同tónɡ一yī虚xū妄wànɡ.如rú是shì乃nǎi至zhì.三sān千qiān大dà千qiān.一yī世shì界jiè内nèi.所suǒ有yǒu众zhònɡ生shēnɡ.如rú一yī器qì中zhōnɡ.贮zhù百bǎi蚊wén蚋ruì.啾jiū啾jiū乱luàn鸣mínɡ.于yú分fēn寸cùn中zhōnɡ.鼓ɡǔ发fā狂kuánɡ闹nào.逢fénɡ佛fó未wèi几jǐ.得dé无wú生shēnɡ忍rěn.

 尔ěr时shí心xīn开kāi.乃nǎi见jiàn东dōnɡ方fānɡ.不bú动dònɡ佛fó国ɡuó.为wéi法fǎ王wánɡ子zǐ.事shì十shí方fānɡ佛fó.身shēn心xīn发fā光ɡuānɡ.洞dònɡ彻chè无wú碍ài.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.我wǒ以yǐ观ɡuān察chá.风fēnɡ力lì无wú依yī.悟wù菩pú提tí心xīn.入rù三sān摩mó地dì.合hé十shí方fānɡ佛fó.传chuán一yī妙miào心xīn.斯sī为wéi第dì一yī.

 虚xū空kōnɡ藏zànɡ菩pú萨sà.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ与yǔ如rú来lái.定dìnɡ光ɡuānɡ佛fó所suǒ.得dé无wú边biān身shēn.尔ěr时shí手shǒu执zhí.四sì大dà宝bǎo珠zhū.照zhào明mínɡ十shí方fānɡ.微wēi尘chén佛fó刹chà.化huà成chénɡ虚xū空kōnɡ.又yòu于yú自zì心xīn.现xiàn大dà圆yuán镜jìnɡ.内nèi放fànɡ十shí种zhǒnɡ.微wēi妙miào宝bǎo光ɡuānɡ.流liú灌ɡuàn十shí方fānɡ.尽jìn虚xū空kōnɡ际jì.

 诸zhū幢chuánɡ王wánɡ刹chà.来lái入rù镜jìnɡ内nèi.涉shè入rù我wǒ身shēn.身shēn同tónɡ虚xū空kōnɡ.不bù相xiānɡ妨fánɡ碍ài.身shēn能nénɡ善shàn入rù.微wēi尘chén国ɡuó土tǔ.广ɡuǎnɡ行xínɡ佛fó事shì.得dé大dà随suí顺shùn.此cǐ大dà神shén力lì.由yóu我wǒ谛dì观ɡuān.四sì大dà无wú依yī.妄wànɡ想xiǎnɡ生shēnɡ灭miè.虚xū空kōnɡ无wú二èr.佛fó国ɡuó本běn同tónɡ.于yú同tónɡ发fā明mínɡ.得dé无wú生shēnɡ忍rěn.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.我wǒ以yǐ观ɡuān察chá.虚xū空kōnɡ无wú边biān.入rù三sān摩mó地dì.妙miào力lì圆yuán明mínɡ.斯sī为wéi第dì一yī.

 弥mí勒lè菩pú萨sà.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ忆yì往wǎnɡ昔xī.经jīnɡ微wēi尘chén劫jié.有yǒu佛fó出chū世shì.名mínɡ日rì月yuè灯dēnɡ明mínɡ.我wǒ从cónɡ彼bǐ佛fó.而ér得dé出chū家jiā.心xīn重zhònɡ世shì名mínɡ.好hào游yóu族zú姓xìnɡ.尔ěr时shí世shì尊zūn.教jiāo我wǒ修xiū习xí.唯wéi心xīn识shí定dìnɡ.入rù三sān摩mó地dì.

 历lì劫jié已yǐ来lái.以yǐ此cǐ三sān昧mèi.事shì恒hénɡ沙shā佛fó.求qiú世shì名mínɡ心xīn.歇xiē灭miè无wú有yǒu.至zhì燃rán灯dēnɡ佛fó.出chū现xiàn于yú世shì.我wǒ乃nǎi得dé成chénɡ.无wú上shànɡ妙miào圆yuán.识shí心xīn三sān昧mèi.乃nǎi至zhì尽jìn空kōnɡ.如rú来lái国ɡuó土tǔ.净jìnɡ秽huì有yǒu无wú.皆jiē是shì我wǒ心xīn.变biàn化huà所suǒ现xiàn.

 世shì尊zūn.我wǒ了liǎo如rú是shì.唯wéi心xīn识shí故ɡù.识shí性xìnɡ流liú出chū.无wú量liànɡ如rú来lái.今jīn得dé授shòu记jì.次cì补bǔ佛fó处chù.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.我wǒ以yǐ谛dì观ɡuān.十shí方fānɡ唯wéi识shí.识shí心xīn圆yuán明mínɡ.入rù圆yuán成chénɡ实shí.远yuǎn离lí依yī他tā.及jí遍biàn计jì执zhí.得dé无wú生shēnɡ忍rěn.斯sī为wéi第dì一yī.

 大dà势shì至zhì法fǎ王wánɡ子zǐ.与yǔ其qí同tónɡ伦lún.五wǔ十shí二èr菩pú萨sà.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ忆yì往wǎnɡ昔xī.恒hénɡ河hé沙shā劫jié.有yǒu佛fó出chū世shì.名mínɡ无wú量liànɡ光ɡuānɡ.十shí二èr如rú来lái.相xiānɡ继jì一yī劫jié.其qí最zuì后hòu佛fó.名mínɡ超chāo日rì月yuè光ɡuānɡ.彼bǐ佛fó教jiāo我wǒ.念niàn佛fó三sān昧mèi.

 譬pì如rú有yǒu人rén.一yī专zhuān为wéi忆yì.一yī人rén专zhuān忘wànɡ.如rú是shì二èr人rén.若ruò逢fénɡ不bù逢fénɡ.或huò见jiàn非fēi见jiàn.二èr人rén相xiānɡ忆yì.二èr忆yì念niàn深shēn.如rú是shì乃nǎi至zhì.从cónɡ生shēnɡ至zhì生shēnɡ.同tónɡ于yú形xínɡ影yǐnɡ.不bù相xiānɡ乖ɡuāi异yì.

 十shí方fānɡ如rú来lái.怜lián念niàn众zhònɡ生shēnɡ.如rú母mǔ忆yì子zǐ.若ruò子zǐ逃táo逝shì.虽suī忆yì何hé为wéi.子zǐ若ruò忆yì母mǔ.如rú母mǔ忆yì时shí.母mǔ子zǐ历lì生shēnɡ.不bù相xiānɡ违wéi远yuǎn.若ruò众zhònɡ生shēnɡ心xīn.忆yì佛fó念niàn佛fó.现xiàn前qián当dānɡ来lái.必bì定dìnɡ见jiàn佛fó.去qù佛fó不bù远yuǎn.不bù假jiǎ方fānɡ便biàn.自zì得dé心xīn开kāi.如rú染rǎn香xiānɡ人rén.身shēn有yǒu香xiānɡ气qì.此cǐ则zé名mínɡ曰yuē.香xiānɡ光ɡuānɡ庄zhuānɡ严yán.

 我wǒ本běn因yīn地dì.以yǐ念niàn佛fó心xīn.入rù无wú生shēnɡ忍rěn.今jīn于yú此cǐ界jiè.摄shè念niàn佛fó人rén.归ɡuī于yú净jìnɡ土tǔ.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.我wǒ无wú选xuǎn择zé.都dōu摄shè六liù根ɡēn.净jìnɡ念niàn相xiānɡ继jì.得dé三sān摩mó地dì.斯sī为wéi第dì一yī.

 上面就是关于楞严经第五卷拼音版的相关介绍,相信通过上面的介绍,大家对这个问题有了一定的了解。我们修行楞严经的时候,一定要知道楞严经拼音,这样才能够更好的让我们了解到字的发音,让我们真正的对楞严经有一个更好的认知。

本文链接:楞严经第五卷拼音版

上一篇:诵楞严经

下一篇:楞严经浅释

相关推荐